Circle K grupp austab teie privaatsust. Sellepärast on Circle K koostanud selle privaatsusteate, et teil oleks ülevaade selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kogume, kasutame, säilitame ja jagame.

Circle K privaatsusteade

 • Kes me oleme?

  Alimentation Couche-Tard on Kanada ettevõtete grupp ja maailma mugavuskaupluste sektori liider. Euroopas on Couche-Tard kaubamärgi Circle K kaudu juhtiv esmatarbekaupade ja transpordikütuse jaemüüja Skandinaavias, Iirimaal ja Balti riikides ning tegutseb aktiivselt ka Poolas ja Venemaal.

  Kõik ettevõtte peamised otsused privaatsuse, isikuandmete kaitse ja muude protseduuride kohta andmete turvaliseks töötlemiseks teeb tippjuhtkond ning need kooskõlastatakse andmekaitseametniku (DPO) ja muude asjakohaste töötajatega. Palun vaata lisainfo saamiseks kodulehel sektsiooni „Kontakt“. 

  Iga Circle K grupi ettevõtte vastutav andmetöötleja on kohalik äriüksus, kelleks on Eestis Circle K Eesti AS, registrikood 10180925, asukoht A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn (edaspidi nimetatud Circle K), mis kogub isikuandmeid ja määrab töötlemise eesmärgi ning vahendid.

 • Kuidas ja millal privaatsusteadet kohaldatakse?

  See privaatsusteade kirjeldab Circle K andmetöötlustegevusi, kui Circle K tegutseb vastutava töötlejana, kes kogub klientide või töötajate isikuandmeid ja määrab töötlemise eesmärgi ning vahendid. See privaatsusteade annab teavet ka selle kohta, kuidas Circle K volitatud töötlejana tegutseb, st kuidas Circle K meie ettevõtte klientide või partnerite nimel nende juhiste kohaselt andmeid töötleb.
  See privaatsusteade kohaldub kõigile Circle K protsessidele, muu hulgas veebisaitidele, rakendustele ja muudele toodetele või domeenidele Circle K kaubamärgiga teenustes või toodetes. Kui Circle K veebisaidil, rakenduses või muus tootes kuvatakse käesolevast erinev privaatsusteade, siis kohaldatakse seda konkreetset privaatsusteadet.
  Kui te käesolevas privaatsusteates sätestatud tegevustega ei nõustu, pole Circle K-l kahjuks võimalik teile mitmesuguseid teenuseid osutada.

 • Kuidas Circle K vastutava andmetöötlejana tegutseb?

  Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava inimesega. Erinevad andmed, mis koos kogumisel võivad kaasa tuua konkreetse inimese isiku tuvastamise, on samuti isikuandmed. Circle K tegutseb vastutava töötlejana juhul, kui Circle K otsustab eesmärgi, milleks isikuandmeid kogutakse ning viisi, kuidas isikuandmeid töödeldakse.
  Isikuandmeid on Circle K-l vaja töödelda selleks, et ette valmistada lepingute sõlmimist või sõlmitud lepinguid täita, pakkuda meie klientidele teenuseid ja tooteid, pakkuda neile allahindlusi ja teha isikupärastatud pakkumisi. See hõlmab muu hulgas teile mitmesuguste algatuste kaudu teenuste osutamist, nt Circle K EXTRA Club, B2C kaardid, Circle K ID ja muud.

 • Miks me teie isikuandmeid kogume?

  Circle K kogub ja töötleb oma klientide, töötajate ja teenusepakkujate isikuandmeid äritegevuse käigus ja meie strateegilise eesmärgi saavutamiseks – saada maailmas eelistatud esmatarbekaupade ja kütuste ostmise kohaks. Kogume isikuandmeid ja töötleme neid järgmiste andmesubjektide kohta:

  Olemasolevad ja potentsiaalsed kliendid

  Teenuste osutamiseks, kliendisuhete haldamiseks ja oma olemasolevatele või potentsiaalsetele klientidele antud lubaduste täitmiseks vajab Circle K andmeid selle kohta, kes te olete, milline on teie positsioon meie teenuste ja toodete kasutajana ning teie kontaktandmeid või teie rolli kontaktisikuna. Nende andmete töötlemise põhjused on järgmised:


  1. Klientidega lepingute ettevalmistamine ja täitmine ning klientidele soovitud pakkumiste ja teabe edastamine.
  2. Circle K ja seotud isiku vahelises lepingus sätestatud teenuste täitmine ja osutamine.
  3. Meie toodete ja teenuste kasutajatele toe pakkumine.
  4. Klientide tagasiside kaudu meie teenuste pidev parandamine.
  5. Meie toodete ja teenuste väärkasutuse vältimine, kasutades selleks muu hulgas videovalvet.
  6. Tervishoiu, ohutuse ja keskkonnanormide järgimise tagamine.
  7. Arvete esitamine, ostude töötlemine, maksete tegemine ja muude rahaliste toimingute tegemine.
  8. Toodete ja teenuste sooduspakkumiste edastamine meie klientidele, nt Circle K EXTRA Club, Circle K ID portaali, eramaksekaartide, B2B-kaartide vms alusel.
  9. Krediidipäringute tegemine Circle K kaarte taotlenud kasutajate kohta, kelle puhul on vaja krediidihinnanguid. 
  10. Hulgitellimuste haldamine.
  11. Võimaluste pakkumine osalemiseks mitmesugustes Circle K turundustegevustes.
  12. Klientide profiilide loomine teatud juhtudel, et pakkuda konkreetsetele klientidele asjakohasemaid tooteid või teenuseid.


  Suurema turuni jõudmiseks tegutseme oma õigustatud huvides ja töötleme ka potentsiaalsete klientide andmeid otseturunduse algatuste jaoks. Potentsiaalsetele klientidele asjakohase sisu pakkumiseks töötleb Circle K potentsiaalsete klientide isikuandmeid, mis on saadud müügiläbirääkimiste käigus või olukorras, kus inimene on avaldanud huvi Circle K pakkumiste saamise vastu.


  Ülal kirjeldatud tegevuste õiguslik alus on nõusolek, leping ja õigustatud huvi, kuid võite olla kindlad, et igasugusele elektroonilisele otseturunduse sõnumile, mille saate, on lisatud võimalus edaspidi turundusmaterjalide saamisest loobuda. Juhul, kui mingil põhjusel seda võimalust ei ole lisatud, palun võtke ühendust meie klienditeenindusega ja andke sellest teada – vaadake lisainfo saamiseks kodulehel sektsiooni „Kontakt“.

  Olemasolevad ja potentsiaalsed töötajad

  Kui olete töötaja, siis töötleme teie isikuandmeid meievahelise lepingu täitmiseks ja kohustuslike eeskirjade järgimiseks (nt töösuhet ja makse puudutavad seadused ja muud eeskirjad). Teeme seda lepingu ja seadusliku kohustuse alusel ning tagame selliste andmete töötlemisel nõuetekohased säilitamisperioodid.

  Kui otsite Circle K-s töötamise võimalusi, siis töötleme teie isikuandmeid selleks, et hinnata teie oskuste sobivust ametikoha jaoks, millele kandideerite. Teeme seda teie nõusoleku alusel ning tagame selliste andmete töötlemisel nõuetekohased säilitamisperioodid.  

  Lisateavet erinevate andmekategooriate säilitusperioodide kohta saate vastava Circle K äriüksuse personaliteenuseid osutavalt partnerilt.

  Teenusepakkujad ja partnerid

  Töötleme oma teenusepakkujate, hankijate ja äripartnereid esindavate inimeste isikuandmeid oma õigustatud huvi alusel, selleks et saada uusi partnereid ja uusi turge ning täita lepingut, mille Circle K on teise poolega sõlminud.

  Kui oleme sõlminud ettevõttega müügilepingu oma toodete müügiks või teenuste pakkumiseks, võime koguda lepingu täitmiseks piiratud hulka isikuandmeid (nt nime, aadressi, isikukood) töötajate või teiste ettevõtte esindajate kohta. Sellise töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi ja töötleme isikuandmeid ainult oma kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ja lepingu kehtivusperioodil ning kohalduval andmete kohustusliku säilitamise perioodil pärast lepingu lõppemist.

  Kontori või meie teenindusjaamade külastajad

  Töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnanormide järgimiseks ning oma õigustatud huvides, oma ärisaladuse, töötajate, klientide ja teiste inimeste kaitsmiseks võime töödelda teie isikuandmeid videovalve rakendamisega meie tugiteenuste peakontoris, tanklate territooriumil ja mugavuskauplustes. Inimesi teavitatakse sellisest tegevusest vastava teatega. Videovalvekaamerate salvestiste säilitusperiood on kuni 3 kuud.

  Lisaks jälgime oma ruumide, töötajate ja konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks juurdepääsu oma tugiteenuste kontori ruumidele. Töötleme meie külalise andmeid, kui ta meie peakontorit külastab, registreerides ta meie külaliste süsteemis. Külalisi teavitatakse sellisest tegevusest vastava teatega.

  Õiguslik alus

  Andmekaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 kohaselt pole lubatud isikuandmete töötlemine ilma piisava õigusliku aluseta. Seetõttu kohaldame Circle K-s teie isikuandmete töötlemisel eelkõige ühte järgmistest GDPR-is nimetatud õiguslikest alustest:

  • Nõusolek: inimene on andnud meile selge nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
  • Leping: töötlemine on vajalik meie ja selle inimese osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt inimese taotlusele.
  • Seadusjärgne kohustus: töötlemine on vajalik selleks, et saaksime täita juriidilist kohustust (ei hõlma lepingujärgseid kohustusi).
  • Õigustatud huvi: töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, v.a juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles inimese huvid või põhiõigused ja – vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

 • Kuidas me teie isikuandmeid kogume?

  Üldjuhul kogub Circle K teie isikuandmeid otse teilt, mis tähendab, et olete meile need andmed vabatahtlikult esitanud, et saada teatud tooteid või teenuseid või sõlmida meiega leping. Mõnikord võime koguda teie kohta andmeid teiega otseselt seotud isikutelt – näiteks kui teie ettevõtte juht on andnud meile teie kui kontaktisiku kontaktandmed. Samuti võivad meie videovalve kaamerasüsteemid teist pilte salvestada.

  Lisaks võime kasutada Circle K kaubamärgi all kuvatavatel veebisaitidel üldiste veebiteenuste osutamiseks küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid. Kogume andmeid, mida kasutaja meile meie veebisaitide, rakenduste ja teenuste kaudu aktiivselt saadab (nt nimi, meiliaadress ja telefoninumber). Samuti kogume andmeid selle kohta, kuidas kasutajad meie veebisaitide ja rakendustega suhtlevad. Lisaks kogume ka teie arvutist või seadmest andmeid, nagu IP-aadress, teie kasutatav Interneti-brauser ja keelesätted. Neid andmeid kogutakse teenuste, muu hulgas Google Analytics Solutionsi, kaudu. Teie nõusolekul lubavad rakendused teil ka asukohateenuseid kasutada, näiteks lähedalasuva Circle K jaama leidmiseks või teie sõidu jälgimiseks ja teile tõuketeadete (push- up notification) saatmiseks.

  Mõningatel juhtudel võime teie kohta ka muudest allikatest andmeid koguda. Need allikad võivad erineda, kuid tavaliselt on need Circle K turunduspartnerid, avalikud allikad või avalik teave kolmandate isikute sotsiaalvõrkudest. Circle K võib ühest allikast saadud andmed teisest allikast saadud andmetega ühendada. Seda tehakse andmete täpsuse tagamiseks ja teie eelistuste mõistmiseks, et saaksime pakkuda teile asjakohasemaid tooteid ja suhelda teiega sellisel viisil, mis teile rohkem meeldib.

 • Kellega teie isikuandmeid jagatakse?

  Kontsernisisene andmete jagamine

  Kontsernisisene andmete jagamine tähendab, et teie isikuandmeid jagatakse Circle K kaubamärgi all tegutsevate ettevõtete lõikes, mis tähendab, et kui ka andmete valdaja isik peaks muutuma, jäävad andmed sellegipoolest Circle K süsteemidesse ja neid kaitstakse kehtivate standardite kohaselt. Circle K on kaubamärk, mida kasutavad Euroopas paljud kontserni allüksused, seetõttu on tõenäoline, et klient on ärisuhtes mitme Circle K juriidilise isikuga.

  Circle K soovib pakkuda oma klientidele ainult parimat ja täita oma lubadusi inimeste ees, kes meie tooteid ning teenuseid kasutavad. Seega on tähtis säilitada hea ülevaade kliendi profiilist ja parima teeninduse pakkumiseks jagame oma klientide isikuandmeid oma Circle K allüksustega Euroopas või Euroopa Majanduspiirkonnas.

  Me ei edasta isikuandmeid Circle K kontserni üksustele, kes asuvad väljapoolt Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Siiski, juhul kui meil tekib vajadus teie isikuandmete edastamiseks väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, tagame et kasutusele oleks vajalikud meetmed teie isikuandmete kaitseks.

  Andmete jagamine kolmandate isikutega.

  Circle K võib kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid meie nimel teatud tegevuste haldamiseks, nt ostutehingute täitmine, krediitkaardimaksete töötlemine, krediidikontrolli tegemine, meilide ja posti saatmine, reklaamide pakkumine, meie turunduskampaaniate tulemuslikkuse jälgimine ja meie veebisaitide ning rakenduste kasutuse analüüsimine või kasutajatele nende sotsiaalvõrguga ühenduse loomise lubamine. Seetõttu võib meil nende teenuste osutamiseks olla vaja jagada teie isikuandmeid vastavate äripartneritega, kuid ainult sellises ulatuses, mis on neile vajalik meie nimel teenuse osutamiseks, ja veendudes, et nad järgivad andmekaitsereegleid.

  Circle K võib jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega järgmistel juhtudel:

  Meie hankijad, teenusepakkujad ja äripartnerid.

  Võime jagada teie isikuandmeid oma äripartnerite või hankijatega, kui selleks on äritegevuse õigustatud huvi ja kui kehtivad õigusaktid lubavad meil seda teha või kui olete sellise andmete edastamisega nõustunud. Näiteks võidakse mõnda Circle K serveri salvestusruumi rentida mõnelt meie sertifitseeritud hankijalt. Seega võidakse mõningaid andmeid väliste teenusepakkujatega jagada. Teine näide: ostate teenuse või toote, mida Circle K teile meie partneri kaudu pakub. Sellistes olukordades võivad Circle K ja vastav äripartner teile teenuse osutamiseks või toote pakkumiseks teie isikuandmeid jagada.

  Riigiasutused.

  Riigiasutused, nagu maksuamet, politsei, kohtud, või muud riigiasutused, lisaks kindlustusandjad, võivad paluda Circle K-l edastada neile andmeid, mis meil teie kohta on. Circle K täidab riigiasutuste taolisi taotlusi ainult juhul, kui selleks on piisav õiguslik alus.

  Kasutajate kogukonnad.

  Kui tegelete kommenteerimise või arvamuste avaldamisega Circle K kasutajate internetikogukondades või sotsiaalvõrkude lehtedel, kus sellist teavet saab vaadata ja kasutada igaüks, kellel on kogukonnale juurdepääs tingimustel, mis ei allu Circle K kontrollile, ei vastuta Circle K ühegi sellistesse kogukondadesse edastatud sisu eest.

 • Automaatse andmetöötluse ja profiili koostamise tööriistad

  Circle K kaubamärgi all kuvatavad veebisaidid kasutavad automaatse andmekogumise tööriistu ja Circle K kasutab digitaalseid jälgimistehnoloogiaid teabe kogumiseks teie veebisaidil liikumise ja tegevuse kohta.

 • Küpsised

  Küpsis on väike tekstiüksus, mille veebisait, mida külastate, teie brauserisse saadab. See aitab veebisaidil pidada meeles teie külastuse andmeid, näiteks teie eelistatud keelt ja muid sätteid. See võib teie järgmist külastust hõlbustada ja saiti teile kasulikumaks muuta. Küpsistel on oluline roll. Ilma nendeta oleks veebi kasutamine ebamugavam kogemus. Kuna küpsiste põhiroll on saidi protsesside parandamine/võimaldamine, võib küpsiste keelamine takistada kasutajatel teatud veebisaitide kasutamist.

  Circle K kaubamärgi all kuvatavaid veebisaite või rakendusi kasutades annate nõusoleku küpsiste salvestamiseks ja neile juurdepääsemiseks. Kasutame oma veebisaitidel küpsiseid kasutajate tuvastamiseks unikaalsete, kuid anonüümsete isikutena. See aitab meil registreerida külastajate arvu ja annab meile statistikat ning teavet selle kohta, kui palju kasutajaid meie veebisaitidel on ja mida nad teevad. Kasutame seda statistikat selleks, et saaksime lehte lihtsamaks ja selgemaks muuta ning selle võimalikult kasutajasõbralikuks teha.

  Oma rakenduste puhul kasutame iOS-i puhul reklaami identifikaatorit (IDFA) ja Androidi puhul Google’i reklaami ID-d (AAID). Kõiki neid andmeid kogutakse anonüümselt, mis tähendab, et me ei saa seostada neid andmeid oma autenditud võrguteenuste kaudu eraldi kasutaja või autenditud kasutajaga.

 • Google Analyticsi teenused ja reCaptcha.

  Circle K kaubamärgi all kuvatavad veebisaidid kasutavad Google Analyticsit andmete kogumiseks selle kohta, kuidas meie kasutajad meie veebisaite ja rakendusi kasutavad. Neid andmeid kogutakse peamiselt Google Analyticsi osutatavate teenuste kaudu ja sellele kehtivad Google Analyticsi tingimused.

  Kaitseks veebilehe sobimatu kasutuse vastu võime kasutada tööriista Google Invisible reCAPTCHA, mis kogub riist- ja tarkvara andmeid, näiteks seadme ja rakenduse andmeid ja teenuse terviklikkuse kontrollimiste tulemusi, samuti unikaalseid veebiidentifikaatoreid, nagu IP-aadress, ja saadab need andmed Google’ile analüüsimiseks.

  Seda teenust kasutades nõustute isikuandmete edastamisega Google Analyticsile teenuse terviklikkuse kontrollimiseks ja ainult veebisaidi ohutuks kasutamiseks vajalike meetmete rakendamiseks.

 • Kolmandate isikute sotsiaalvõrgu küpsised.

  Kolmandate isikute sotsiaalvõrgud, mis pakuvad interaktiivseid lisandmooduleid sotsiaalvõrgu funktsioonide lubamiseks – näiteks selleks, et saaksite Facebookiga ühenduse luua – Circle K kaubamärgi all kuvataval veebisaidil või rakendustes võivad kasutada küpsiseid või koguda teavet selle kohta, kuidas meie veebisaite ja rakendusi kasutate. See, kuidas kolmas isik neid kogutud andmeid kasutab, oleneb sotsiaalvõrgu privaatsuspoliitikast, mis on saadaval vastava isiku veebisaidil. Circle K soovitab teil ka kolmandate isikute privaatsuspoliitikad üle vaadata.

  Kolmandad isikud võivad kasutada neid jälgimismeetodeid, näiteks (muu hulgas) küpsiseid, oma ärieesmärkide saavutamiseks, seostades ja ühendades andmeid selle kohta, kuidas meie saite või rakendusi kasutate, teiste isikuandmetega, mida nad võivad olla teie kohta kogunud. Võime hankida ja kasutada analüütilist ja statistilist teavet kolmandate isikute sotsiaalvõrkudest ka selleks, et saaksime mõõta sotsiaalvõrkudes kuvatava sisu toimivust ning tulemuslikkust, näiteks mõõtes  reaktsioone ja klõpse sisul, mida Circle K reklaamib.

  Kolmandate isikute teenuseid ja sotsiaalmeedia kanaleid, kus kohal oleme, reguleerivad vastavate teenuste privaatsuspoliitikad.

 • Robotprotsessi automatiseerimine.

  Robotprotsessi automatiseerimine (RPA) on sellise tehnoloogia rakendamine, mis võimaldab ettevõte töötajatel konfigureerida arvutitarkvara (roboti) olemasolevate rakenduste jäädvustamiseks ja tõlgendamiseks, et töödelda tehingut, käsitseda andmeid, käivitada vastuseid ja suhelda teiste digitaalsete süsteemidega.

  RPA on reeglipõhine virtuaalne töötaja, mis imiteerib teise ettevõtte kasutaja tegevusi samade ülesannete ja protsesside käivitamiseks, luues ühenduse ettevõtte süsteemide ja rakendustega.

  Circle K kasutab RPA tarkvara peamiselt meie töötajate abistamiseks krediidivõime hindamisel klientide puhul, kes on esitanud Circle K krediitkaardi taotluse. Krediidivõime hindamine toimub taotleja nõusoleku või ettevõtte õigustatud huvi põhjal ja Circle K töötajad võivad hinnangut kopeerida. RPA tarkvara ei tee otsuseid, mida Circle K töötaja ei teeks, seega kasutatakse seda tarkvara üksnes meie töötaja aega säästva tööriistana, et ta saaks keskenduda klientidele paremate teenuste pakkumisele.

  Teil on õigus keelduda enda kohta tehtavatest automaatsetest otsustest ja nõuda, et sellise automaatse ülesande lahendamisega tegeleks inimene.

 • Milliseid isikuandmeid Circle K kogub ja töötleb?

  Circle K võib teie kohta koguda ja töödelda järgimisi isikuandmeid:

  • Üldandmed, nagu nimi, perekonnanimi, telefoninumber, meiliaadress ja aadress.
  • Demograafilised andmed, nagu sünniaeg või sugu.
  • isikukood
  • Tagasiside meie teenuste ja toodete kohta.
  • Mitmesugused taotlused, mida meie klienditeenindusele edastate.
  • Fotod ja videod teist, mis on salvestatud meie tugiteenuste peakontoris, teenindusjaama territooriumil, autopesulates või mugavuspoodides.
  • Sisu, mille meie veebisaitidele, rakendustesse ja sotsiaalvõrgu lehtedele üles laadite, nt fotod või videod.
  • Taotlused meie teenuste kohta, mida lepingu alusel osutatakse.
  • Finantsandmed, nt teie pangakonto või krediitkaardi andmed või krediidihinnang.
  • Jälgimisandmed, mida meile meie veebisaitide, rakenduste ja üldiste veebiteenuste kaudu aktiivselt saadetakse. Need hõlmavad andmeid, nagu IP-aadress, veebilehitseja, mida kasutate, või keelesätted.
  • Unikaalne kasutajateave, nt sisselogimise ID, parool, turbeküsimused
  • Meilitegevused, st analüüsime, kas avate Circle K poolt saadetud meile või mitte.
  • Kliendisuhte korral ostukäitumine teie ostude põhjal, mida teete meie teenindusjaamades Circle K kaarti kasutades.
  • Töösuhte korral varasema töökogemuse ja hariduse andmed, nt ametinimetus, ametikoht, vastutusvaldkonnad, taust, huvid ametialases kontekstis.
  • Andmed, mille olete avalikustanud ja vabatahtlikult kolmandate isikute sotsiaalvõrkudele andnud.

  Vastutava andmetöötlejana ei töötle Circle K sensitiivseid isikuandmeid teile kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kuid mõnikord on selliste andmete töötlemine meile kohustuslik, et täidaksime meile kehtestatud seaduslikke ja eetilisi kohustusi. Sensitiivseid isikuandmeid võidakse töödelda peamiselt järgmistel juhtudel.

  • Kui olete töövõimetuslehel viibiv töötaja, võime töösuhet reguleerivate seaduste kohaselt töödelda mõningaid tundlikke isikuandmeid seoses teie terviseseisundiga ja arvestame sealjuures selle riigi õigusraamistikku, kus selle inimese tööandjast allüksus tegutseb.
  • Kui olete inimene, kellel on toimunud meie territooriumil õnnetusjuhtum, võime olla kohustatud töötlema teie terviseseisundiga seotud andmeid tööohutuse ja -tervishoiu normide järgimiseks ja sellise juhtumi registreerimiseks, et seda tulevikus vältida.
  • Kui olete klient, kes usub, et terviseprobleemide põhjus on toidumürgitus või muu oht seoses meie toodetega, siis on vajalik tundlike isikuandmete töötlemine.

 • Kuidas Circle K teie isikuandmeid töötleb?

  Circle K-s töödeldakse isikuandmeid ohutul ja turvalisel viisil. Anname Circle K-s endast parima, et loodud, integreeritud, ostetud või üldisemalt Circle K-s kasutatavad IT-süsteemid järgiksid vaikimisi privaatsuse põhimõtet isikuandmete võimalikult ohutuks ja turvaliseks töötlemiseks. Kasutame vajaduse korral krüptimist ja anonüümseks muutmist. Lubame isikuandmeid kasutada ainult neil inimestel, kellel on neid vaja. Meil on olemas põhimõtted, eeskirjad ja koolitused töötajatele, kes Circle K-s isikuandmeid töötlevad. 

  Kui meil on vaja kasutada isikuandmete töötlemiseks andmetöötlejat, siis hindame põhjalikult äripartnereid, kellega teie isikuandmeid jagame, et nad järgiksid kohalduvaid andmekaitseseadusi. Lisaks nõuab Circle K andmetöötluse normide kehtestamiseks oma äripartneritelt – kes tegutsevad andmetöötlejatena, samas kui Circle K tegutseb vastutava andmetöötlejana – isikuandmete töötlemise lepingu allkirjastamist Circle K-ga. Selle kaudu sõlmib andmetöötleja siduva lepingu ja lubab tagada ohutud ning turvalised teabeprotseduurid.

  Isikuandmeid ei töödelda kauem, kui vajalik. Circle K standardne andmete säilitamistähtaeg on 6 kuud, kuid säilitusperiood võib erineda, olenevalt lepingutest, Circle K õigustatud huvidest või teistsugustest sätetest seadusenõuetes (nt töölepinguseaduse, raamatupidamist ja arhiveerimist reguleerivad õigusaktid, rahapesu vastased seadused jne). Kui teil on andmete säilitamistähtaja kohta küsimusi, palun pöörduge Circle K klienditeeninduse poole. Palun vaata lisainfo saamiseks kodulehel sektsiooni „Kontakt“. 

  Circle K järgib minimaalse andmekasutuse põhimõtet ja veendub, et teile toodete ja teenuste pakkumisel kogutakse ainult minimaalne teenuse osutamiseks või toote pakkumiseks vajalik hulk isikuandmeid.

  Loe lisainfot isikuandmete töötlemise kohta siit.

 • Millal Circle K andmetöötlejaid kasutab?

  Circle K võib kasutada isikuandmete volitatud töötlejana kolmandast isikust teenusepakkujaid eelkõige järgmistel eesmärkidel: arvete ja turundusmaterjalide postitamine; maksekaartide trükkimine ja postitamine; andmesäilitus; kliendisuhete haldamine; videovalve lahenduse pakkumine; krediidivõimekuse kontrollimine ja võlgade sissenõudmine; töötajate andmete haldamine jms. Circle K Eesti AS-ist saate küsida isikuandmete volitatud töötlejate nimekirja.

 • Millised on teie õigused ja kuidas neid kasutada?

  Teil on õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele, mis meil teie kohta on, kuid enne selliste andmete väljastamist peame olema kindlad, kes te olete. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist või parandamist, loobuda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekust või esitada vastuväidet isikuandmete töötlemisele, samuti nõuda andmete ülekandmist. 

  Kui soovite taotleda juurdepääsu oma andmetele, andmeid kustutada või parandada või esitada vastuväidet isikuandmete töötlemisele või andmeid üle kanda, siis võtke ühendust klienditeenindusega.

  Kui sirvite veebi ja soovite, et teie veebisaidi külastuse käigus ei töödeldaks küpsiste kasutamise kaudu isikuandmeid, siis soovitame teil lülitada veebibrauseris sisse privaatse sirvimise. Kui kasutate meie rakendust, võite rakenduse oma nutitelefonist kustutada (kuna meie rakenduse kasutamine tähendab nõusolekut privaatsuspoliitikaga).

  Lõpuks on teil ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile seoses teie isikuandmete töötlemisega meie juures järgnevatel kontaktidel: telefon 627 4135, e-post: info@aki.ee, postiaadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129.

 • Kontakt

  Võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole, saates meili aadressile privacy_estonia@circlekeurope.com või kirja aadressile Data Protection Officer, Circle K AS,  Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norway.

  Päringute korral võite võtta Circle K-ga ühendust ka meie klienditeeninduse kaudu järgnevatel kontaktidel: klienditeenindus@circlekeurope.com; telefon 675 7777.

 • Selle privaatsusteate muudatused.

  Võime seda privaatsusteadet regulaarselt muuta. Meie veebisaitide külastajatele on ajakohane privaatsuspoliitika veebisaidil alati kättesaadav. Rakenduse kasutajatele on ajakohane privaatsuspoliitika alati kättesaadav vastavas rakenduses.

  See privaatsusteade kehtib alates 25.05.2018.