Image
Isikuandmete töötlemine
Image
Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete töötlemine

Teie parimaks teenindamiseks ning isikute ja vara kaitseks

Heli- ja videosalvestused

Circle K teenindusjaamade poes ja territooriumil toimub video salvestamine ja kassade piirkonnas lisaks heli salvestamine. Andmeid töötleb Circle K ja salvestistele on ligipääs üksnes nendel isikutel, kelle tööülesannete täitmiseks see on vajalik.
Andmeid töötleb Circle K ja salvestistele on ligipääs üksnes nendel isikutel, kelle tööülesannete täitmiseks see on vajalik.
Salvestisi säilitatakse reeglina kuni 60 päeva. Isik võib nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, esitades selleks Circle K Eesti ASile kirjalikult taasesitatavas vormis avalduse.


Andmete töötlemine Circle K EXTRA Club kaardi kliendikaardilepingute sõlmimisel (üldtingimuste punkt 1.6.)

Circle K hoiab saladuses kliendi andmeid, mis on talle teatavaks saanud Circle K EXTRA Club kaardi taotlemise ja kasutamise käigus ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. Kaardi kasutaja nõustub sellega, et Circle K-l on õigus lepingu täitmiseks ja kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh isikukoodi ning on õigus seejuures edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud Circle K poolt kliendile teenuse osutamisega (nt side-, trüki- ja postiteenuse osutajad).


Andmete töötlemine maksekaardilepingute sõlmimisel (üldtingimuste punkt 5.1.)

Klient nõustub sellega, et Kliendi poolt Lepingu rikkumise korral on Circle K-l õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Circle K-le teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, andmed lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil. Kliendil on õigus nõuda, et Circle K lõpetaks Lepingus nimetatud kolmandatele isikutele Kliendi isikuandmete edastamise. Kliendil on õigus igal ajal nõuda, et Circle K informeeriks Klienti andmetest, mis Circle K on Lepingu alusel kolmandatele isikutele edastanud. Klient on nõus, et Circle K võib edastada Kliendile Circle K koostööpartnerite pakkumisi.


Andmekaitse veebilehel

Circle K tänab Sind, et külastasid meie veebilehte ja tunned huvi meie toodete vastu. Soovime, et tunneksid end meie veebilehte külastades kindlalt ja kinnitame, et Sinu isikuandmed on kindlalt kaitstud. Kõiki isikuandmeid, mis meile esitatakse, kasutatakse vaid selleks, et saaksime Sind paremini teenindada. 
Käesolevat teavet kasutame järgmiselt:

  • Infot kogutakse ja säilitatakse selleks, et aidata meil täita Sinu infoalaseid soove ning varustada Sind vajaliku infoga.
  • Meie veebilehe külastusi jälgitakse selleks, et hinnata, millised veebilehe osad on klientidele vajalikumad ja selleks, et edastada teavet, mis vastab paremini meie klientide vajadustele.
  • Me ei müü meile esitatavat teavet.
  • Pane tähele, et meie kodulehel võivad olla viited teistele veebilehtedele, mis ei kuulu Circle K-le. Circle K ei vastuta selliste veebilehtede privaatsuspõhimõtete eest.


Isikuandmete töötlemine värbamisprotsessis

Circle K-sse tööle kandideerimisel esitatud isikuandmeid töötleme reeglina tööandja õigustatud huvi alusel kandidaadi oskuste ja sobivuse hindamiseks ning mõnel erandlikul juhul kandidaadi nõusoleku alusel.

Töödeldavate andmete liigid on kandidaadi isiku andmed, kontaktandmed, hariduse ja töökogemuse, andmed, võrdlusandmed ja hinnangud. Teatud ametikohtadele on kandidaadi sobivuse hindamiseks vajalik kandidaadi taustauuringu teostamine, milleks teeme päringu Riigi Teataja ja Ametlikud Teadaanded andmebaasidesse ning internetiotsingu veebilehtedel avalikult kättesaadava teabe osas. Sellisteks ametikohtadeks on näiteks rahalistele vahenditele ja kaupadele otsest ligipääsu võimaldavad ametikohad või ettevõtte ärisaladuste ja tundlikule infole ligipääsu võimaldavad ametikohad. Töökuulutuses märgime, kas vastaval ametikohal on taustauuring vajalik. Teatud ametikohtadele kandideerimisel palume kandidaatidel ka nimetada soovitajad, kellega kandidaadi ja soovitajate  nõusolekul kandidaadi taustauuringu teostamiseks ühendust võtame- sellisel juhul töötleme andmeid kandidaadi nõusoleku alusel. Kandidaadi esitatud CV-d ja kandideerimise käigus kogutud täiendavaid isikuandmeid säilitame 1 aasta arvates töökonkursi lõppemisest. Juhul, kui kandidaat on saatnud oma ettevõttele oma isikuandmeid (näiteks CV) omal algatusel, väljapoolt konkreetset töökonkurssi (näiteks praktikakoha saamiseks), säilitatakse selliseid CV-sid ettevõtte andmebaasis 6 kuud. Kandideerimisega seotud õigusnõuete kaitsmiseks on õigus kandidaadi isikuandmeid töödelda kuni vajaduse äralangemiseni, mis on reeglina vaidlust lahendava otsuse jõustumine.

Kandidaadi eraldiseisvalt antud nõusolekul säilitame kandidaadi CV-d oma värbamise andmebaasis pikemalt, et saaksime tulevaste tööpakkumiste puhul vajadusel ühendust võtta- sellisel juhul töötleme andmeid kandidaadi nõusoleku alusel. Kandidaadil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kandidaadi andmete töötlemiseks ja säilitamiseks kasutame teenusepakkuja portaali RecruitLab. Töökuulutusi avaldame ka CV Online ja CV Keskus värbamisportaalides, mille kaudu on kandidaadil samuti võimalus oma CV ja kandideerimisavaldus Circle K-le edastada. Kohalduvad portaalide kasutustingimused, mis on kättesaadavad https://recruitlab.co.uk/et/privaatsustingimused/, https://cv.ee/et/terms ja https://www.cvkeskus.ee/kasutustingimused. Rohkem infot isikuandmete töötlemise kohta Circle K-s on leitav https://www.circlek.ee/privaatsuspoliitika. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste ja taotluste korral tuleks saata e-mail aadressile privacy_estonia@circlekeurope.com või klienditeenindus@circlekeurope.com või helistada klienditeeninduse telefonil 6757777

Circle K privaatsuspoliitikaga saad tutvuda siin.