Suudame ennetada kõiki õnnetusi

Heade tulemuste saavutamiseks ei piisa ainult eesmärgi püstitamisest, tuleb aru saada TKO ideoloogiast ja alustada tuleb eelkõige suhtumisest.

Meie suhtumine

Me tagame ohutud tegevused, et kaitsta inimesi, keskkonda, ühiskonda ja vara. Me kasutame loodusvarasid säästlikult ning pakume energiatooteid, mis toetavad jätkusuutlikku arengut. Me usume, et suudame ennetada kõiki õnnetusi.

Me oleme pühendunud

 • TKO integreerimisele meie äritegevustes
 • TKO tulemuste parandamisele kõikides meie tegevustes
 • säästlike energiasüsteemide ja –tehnoloogiate arengu toetamisele
 • TKO tähtsustamisele läbi praktilise juhtimise ja käitumise
 • avatusele kõigis TKO küsimustes ning aktiivsele koostööle huvigruppidega


Kuidas me töötame

 • me võtame vastutuse enda ja teiste ohutuse ja turvalisuse tagamise eest
 • me töötame süstemaatiliselt, et mõista ja juhtida riske
 • me pakume töötajatele vajalikke ressursse, varustust ja koolitust, et nad saaksid määratud ülesandeid täita
 • me teeme oma partnerite ja tarnijatega koostööd, mis põhineb vastastikusel austusel
 • me peatame ohtlikud toimingud ja tegevused
 • me kasutame puhtaid ja säästlikke tehnoloogiaid, et vähendada oma tegevuse negatiivset mõju keskkonnale
 • me töötame selle nimel, et vähendada kasvuhoonegaase
 • meie eesmärgiks on turvaline ja atraktiivne töökeskkond, mida iseloomustavad austus, usaldus ja koostöö
 • me jälgime oma töötajate tervist tööga seotud riskide osas
 • me kehtestame tööprotsessid, eesmärgid ja mõõdikud, et neid kontrollida, mõõta ja parandada
 • me täiustame TKO protsesse lähtudes uuringutest ja riskihindamisest ning kaasame sellesse oma inimesi
 • me ehitame tugevaid seadeldisi/rajatisi ja hooldame neid õnnetuste vältimiseks
 • õnnetuste korral võimaldab meie valmisolek hädaolukorraks anda endast parim, et vähendada vigastusi ja kahju. Elude päästmine on meie tähtsaim prioriteet.

 

Circle K koostööpartnerile kehtiv TKO lisa: