Circle K Kinkekaartide privaatsusteatis

1. Kes me oleme?

Circle K AS on Norras registreeritud ettevõte, mille kontor asub aadressil Schweigaards gate 16 Oslo, Norra, registrikoodiga 995532921, ja mille sidusettevõtted (ühiselt „Circle K“, „ettevõte“, „meie“ või „meid“) asuvad Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna riikides, kus käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted on avaldatud. Piirkonna asjaomane Circle K üksus on käesolevates isikuandmete kaitse põhimõtetes kirjeldatud andmetöötluse vastutav töötleja.
Käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted aitavad teil mõista, kuidas me töötleme teie isikuandmeid -  näiteks, millist teavet me kasutame, et pakkuda teile teenuseid; mida me teeme andmete turvalisuse tagamiseks; milliseid partnereid me kaasame teie andmete töötlemiseks ja millised on teie isikuandmete kaitsega seotud õigused.

2. Kuidas ja millal isikuandmete kaitse põhimõtteid kohaldatakse?

Need isikuandmete kaitse põhimõtted kirjeldavad isikuandmete töötlemist, kuid kasutate Circle K Kinkekaartide teenust ( edaspidi ka „Teenus“). Antud privaatsusteatis koosneb üldisest informatsioonist, mis on seotud Kinkekaartide teenusega, kaasatud partneritega ja teie andmekaitse õigustega ning kuidas neid kohaldada.  

3. Töötlemise eesmärgid

Me töötleme isikuandmeid, et tagada teile Teenus ja et tagada Teenuse funktsionaalsus. Andmetöötluse erinevaid eesmärke on kirjeldatud allpool.

Rakenduse funktsionaalsuse tagamine ning toimivuse järelevalve
Me töötleme isikuandmeid, et tagada Teenuse turvalisus ja funktsionaalsus, lahendada Teenusega seotud vigu ja tõrkeid ning parandamaks üldist Teenuse taset. Lisaks me mõõdame ja parandame Teenuse toimivust – selleks me kasutame andmeid kasutajate toimingute kohta koondtasemel või anonüümses olekus.
Andmete kogumise ja töötlemise õiguslik alus on Circle K õigustatud huvi selliste andmete töötlemiseks.

Teenuse pakkumine
Me töötleme isikuandmeid, et pakkuda teile Teenust. Kinkekaardi ostmisel või sellele raha lisamisel peate te avaldama mõned oma isikuandmed, et saaksime taotlust menetleda ja raha teie Kinkekaardile kanda.
Kogumise ja töötlemise õiguslikuks aluseks on Circle K ja isiku vaheline Leping, millega nõustute Kaardi ostmisel või sellele raha lisamisel. Lisaks kaasame oma partneri “Store Value Solutions”, mis aitab meil hoida Teenuse osutamiseks platvormi ja pääseb ligi mõnele isikuandmetele – “Store Value Solutions” ja selle kohta, kuidas nad teie andmeid töötlevad, on võimalik lugeda lähemalt nende privaatsuspoliitikast, mis on saadaval siin. : https://web.buyatab.com/privacy-policies/


Me võime aeg-ajalt tugineda ka muudele õiguslikele alustele, mis võivad olla:

 • Isikuandmete töötlemine on vajalik üksikisiku kaitsmiseks.
 • Teatavate andmete töötlemiseks on vaja täita seadusest tulenevaid kohustusi, näiteks kui reguleeriv asutus nõuab teatavate isikuandmete avaldamist.
 • Oleme saanud teilt selge ja teadliku nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks muul konkreetsel eesmärgil.

4. Milliseid isikuandmeid me töötleme

Isikuandmeid töödeldakse teenuse funktsionaalsuse, turvalisuse ja toimivuse mõõtmiseks 
Allpool kirjeldatakse isikuandmeid, mida kogume Teenuse funktsionaalsuse ja turvalisuse tagamiseks:

 • andmed Teenuse kasutaja poolsete toimingute kohta.
 • Diagnostikaandmed, nagu IT-süsteemi probleemid, tehingute toimivus, vead, mis võivad tuleneda kasutaja Teenuse kasutamisest - tavaliselt ei sisalda need kasutajaandmeid.

Teenuse toimivuse mõõtmiseks kasutatavad andmed on peamiselt Kinkekaardi number, ostu- või kaardile raha laadimissummad ja -sagedus, veebisaidi külastused või muu teave selle kohta, kuidas te Kinkekaarti kasutate. Andmeid kasutatakse koondtasandil või anonüümselt.

Isikuandmeid, mida töödeldakse teile Teenuse osutamiseks
Kinkekaardi ostmisel peate esitama mõned põhilised isikuandmed:

 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Mobiiltelefoni number
 • Arveldamise aadress
 • Maksevahendi teave
 • Riik
 • Nõusolek Kinkekaardi tingimustega
 • Kaardi saaja andmed (valikuline)

Teenuse kasutamisel loome unikaalset teavet, mis võib olla seotud teie identiteediga, näiteks:

 • Unikaalne Kinkekaardi number

5. Millised on teie õigused?

Oma õiguste kasutamine
Te võite andmesubjektina teostada oma õigusi, sealhulgas õigust esitada vastuväiteid, õigust piirata töötlemist või esitada meile küsimusi, võttes ühendust Circle K-ga e-posti, telefoni või posti teel või Circle K ID-lehel: https://id.circlekeurope.com. Kontaktandmed on esitatud käesolevate põhimõtete punktis 10. Mõned taotlused, näiteks juurdepääs andmetele, andmeanalüüsiga seotud spetsiifiline küsimus või mõni muu küsimus, millele saab taotleda täiendavat juurdepääsu, tuleb esitada kirjalikult.

Õigus andmetega tutvuda
Käesolevad tingimused kujutavad endast eriteavet selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid ja milliseid andmeid me töötleme teenuste raames, ning täiendavad Circle K üldist privaatsuspoliitikat, mis on kättesaadav aadressil: http://www.circlek.ee/privaatsuspoliitika

Juurdepääs andmetele
Teil on igal ajal õigus nõuda meilt koopiat andmetest, mida me teie kohta säilitame. Taotlus tuleb esitada kirjalikult. Kui teil on konkreetseid küsimusi andmeanalüüsi kohta või muid küsimusi, võite taotleda täiendavat juurdepääsu. Enamik teavet on teile kättesaadav Teenuse veebilehel, mis sisaldab vajalikke isikuandmeid, mille me salvestame teie kohta, et pakkuda teile teenuseid. Andmetele juurdepääsu taotlus tuleb esitada kirjalikult, vt lähemalt aadressil https://id.circlekeurope.com

Andmete uuendamine
Kui teie isikuandmed muutuvad, saate oma isikuandmeid parandada Teenuse veebilehe kontoseadetes.
Kui teil on konkreetseid küsimusi või probleeme, mis on seotud andmete parandamise kui sellisega, või mistahes muu küsimus, võite taotleda täiendavat abi, võttes ühendust Circle K-ga. Selline taotlus tuleb esitada kirjalikult.

Õigus andmete ülekandmisele
Teil on õigus paluda, et me edastaksime teie poolt meile antud andmed teisele isikule. See kehtib ainult teie poolt meile antud teabe osas. Teie anonüümseks muudetud andmete põhjal loodud tundlikku äriteavet üle ei kanta.

Profiilianalüüsi ja automaatsete otsuste tegemisega seotud õigused
Teil on õigus, et teie kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil. Te võite esitada vastuväite mistahes automatiseeritud otsuse kohta, mille oleme teinud, ja paluda, et isik vaataks selle läbi.

Isikuandmete kustutamine
Teil on õigus taotleda oma isikuandmete mõne osa kustutamist. Mõned andmed, näiteks tehingud, tuleb säilitada vastavalt kohaliku jurisdiktsiooni nõuetele. 

Õigus esitada vastuväiteid
Teil võib olla õigus esitada vastuväiteid töötlemisele, kui me töötleme teie andmeid õigustatud huvide alusel. Te võite esitada vastuväiteid võttes ühendust meie klienditoega. 

Õigus piirata töötlemist
Teil on õigus teatud asjaoludel paluda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist. See tähendab, et teie andmeid saab kasutada ainult teatavatel eesmärkidel, näiteks õiguslike nõuete esitamiseks või seaduslike õiguste teostamiseks.
Te võite teostada oma õigust piirata töötlemist võttes ühendust Circle K-ga e-posti, telefoni või posti teel või Circle K ID-lehel: https://id.circlekeurope.com. Kontaktandmed on esitatud käesolevate põhimõtete punktis 10.

Vaidluste lahendamine
Kui teil on muresid seoses isikuandmete töötlemisega, võite pöörduda probleemi lahendamiseks Privacy_estonia@circlekeurope.com ning soovi korral võite taotleda grupi andmekaitseametniku kaasamist. 
Meie järelevalveasutus on enamikul juhtudel Norra Andmekaitse Inspektsioon, kelle kontaktandmed on kättesaadavad siin: https://www.datatilsynet.no.
Kui soovite esitada kaebuse, võite pöörduda ka oma kohaliku andmekaitse järelevalveasutuse poole. Kontaktandmed leiab siit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

6. Volitatud andmetöötlejad ja andmeedastus

Circle K jagab Teenuse kaudu kogutud isikuandmeid oma teatud partneritega („volitatud andmetöötlejatega“), et hallata funktsionaalsust ja kättesaadavust. Enne teie isikuandmete töötlemist koos meie partneritega tagab Circle K, et kehtivate andmekaitseseaduste, nagu, kuid mitte ainult, GDPR järgimiseks on olemas asjakohased andmekaitse protseduurid. Selliseks sõlmib Circle K partneritega vastavad andmetöötluslepingud.
Alt leiate nimekirja volitatud andmetöötlejatest, keda kaasame, et aidata meil hallata Circle K Kinkekaardi Teenust ja tagada selle funktsionaalsus.

Stored Value Solutions
Eesmärk: Toetada Circle K-d Kinkekaardiplatvormi haldamisel. 
Organisatsiooni asukoht: „Stored Value Solutions’i“ peakontor asub Louisville, USA, ning  andmekeskused asuvad  USAs.
Andmed: „Stored Value Solutions’l“ on juurdepääs teie andmetele, mille te annate meile Circle K Kinkekaarti ostes või sellele raha lisades. 
Kohaldatav piirkond: Iga piirkond, kus Teenus on kättesaadav.

Incomm
Eesmärk: Circle K kontserni toetamiseks Kinkekaardi Teenuse platvormiga ja selleks kasutatava digitaalse keskkonnaga.
Organisatsiooni asukoht: „Incomm’i“ peakontor asub Atlantas, USA, kuid andmekeskused asuvad nii USA’s, kui Euroopas.
Andmed: „Incomm’il“ on juurdepääs teie andmetele, mille te annate meile Circle K Kinkekaarti ostes või sellele raha lisades.
Kohaldatav piirkond: Iga piirkond, kus teenus on kättesaadav.

Samal ajal võime töödelda mõningaid isikuandmeid oma sisemistes süsteemides, mida me kasutame oma äritegevuse käigus hoidmiseks. Enamasti toetavad neid kas Microsoft, Oracle või muud IKT-teenustele spetsialiseerunud partnerid.

7. Isikuandmete säilitamine

Circle K säilitab kasutajate andmeid nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid algselt koguti. See tähendab, et me säilitame erinevaid andmete kategooriaid erineva aja jooksul sõltuvalt andmete tüübist, teenusest, millega need seotud on, ja eesmärkidest, milleks neid andmeid koguti.
Allpool on kirjeldatud andmete säilitamise tähtaegade korda:

 • Isikuandmeid, nagu kontaktandmed, säilitatakse 3 aastat. Tähtaja möödumisel isikuandmed kas kustutatakse või muudetakse anonüümseks. Mõnel juhul võidakse andmeid säilitada, kui need on vajalikud mis tahes juriidiliste kohustuste täitmiseks, raamatupidamise, vaidluste lahendamise või muude sarnaste eesmärkide saavutamiseks, kui on võimalik tuvastada selleks olev õiguslik alus.
 • Tehingutega seotud andmeid, nagu kviitungid või arved, säilitatakse 10 aastat või vastavalt teie jurisdiktsioonis kehtivatele seaduslikele nõuetele. Kui te oma konto kustutate, siis säilitatakse andmed tehingute kohta, et täita raamatupidamise eeskirju.
 • Kuritegude, pettuse või üksikisikuga tekkinud vaidluste korral säilitatakse andmeid nii kaua, kuni asi on lahendatud, ning vastavalt Circle K sisemistele ja riikide õigusaktides sätestatud nõuetele.

8. Isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse tagamine

Circle K ei kogu, kasuta ega avalda kliendi isikuandmeid, mis ei ole kooskõlas algsete eesmärkidega ja ilma asjakohase õigusliku aluseta. Me ei müü teie andmeid kunagi. Me hoiame andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust vastavalt asjakohastele seadustele ja tööstusharu standarditele ning tagame, et teie isikuandmetele pääsevad ligi ainult selleks volitatud töötajad.
Me võime anda oma partneritele juurdepääsu isikuandmetele. Seda tehakse ulatuses, mis on vajalik selleks, et pakkuda meile tuge rakenduse ja kliendikontode säilitamiseks ja haldamiseks.
Andmed, mida võidakse kasutada teadusuuringuteks, teaduslikuks ja äritegevuse analüüsiks, on muudetud anonüümseks, nii et teid ei saa nende põhjal tuvastada.

9. Põhimõtete ajakohastamine

Loodame, et käesolevaid isikuandmete kaitse põhimõtteid on lihtne mõista.
Andmekaitsealased õigusaktid on tähtsad – need tugevdavad teie õigusi ja kindlustavad õiglase ja läbipaistva andmete töötlemise organisatsioonide poolt. Me võtame oma andmekaitse kohustusi tõsiselt ja nõuame seda ka oma partneritelt.
Me võime neid põhimõtteid regulaarselt ajakohastada, et neid täiustada eraelu puutumatuse kaitsmise tagamiseks.

10. Circle K Euroopa äriüksuse kontaktandmed

Circle K AS Norras
E-posti teel: sks.bedrift@circlekeurope.com
Telefoni teel: +47 2296 2000
Posti teel: Circle K AS, Schweigaards gate 16 Oslo, Norra

Circle K Eesti
E-posti teel: klienditeenindus@circlekeurope.com
Telefoni teel: +3726757777
Posti teel: A.H.Tammsaare tee 47 Tallinn, 11316, EESTI

SIA Circle K Latvia
E-posti teel: lvcards@circlekeurope.com
Telefoni teel: 80009005
Posti teel: Duntes iela 6, Vidzemes priekšpilsēta, Riia, LV-1013

Circle K Lietuva UAB
E-posti teel: lietuva@circlekeurope.com
Telefoni teel: 1877
Posti teel: Circle K Lietuva, UAB, J. Jasinskio g.16A, 03163 Vilnius

Circle K Polska Sp. z o.o.
E-posti teel: BOK@circlekeurope.com või bokEXTRA@circlekeurope.com
Telefoni teel: +48 22 255 22 55
Posti teel: Circle K Business Centre Poland Sp. z o.o. ul. Puławska 145 02-715 Warszawa NIP 521-37-34-935

Circle K Sverige AB
E-posti teel: kundservice.se@circlekeurope.com
Telefoni teel: 08-429 63 00
Posti teel: Circle K, Circle K Sverige AB, 118 88 Stockholm

Circle K Norge AS
E-posti teel: kontakt@circlekeurope.com
Telefoni teel: 22 96 25 00
Posti teel: Circle K Norge AS, Postboks 1176 sentrum, 0107 Oslo

Circle K Danmark A/S
E-posti teel: kundeservicedk@circlekeurope.com
Telefoni teel: 70 101 101
Posti teel: Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV

INGO Taani
E-posti teel: kundeservice@ingo.dk
Telefoni teel: 80 20 80 88
Posti teel: INGO, Circle K Danmark A/S Postboks 139, 0900 København C

INGO Rootsi
E-posti teel: kundservice@ingo.se
Telefoni teel: 020-788-008
Posti teel: INGO, Circle K Sverige AB, 118 88 Stockholm