Circle K Eesti AS

Vene keeles lugemiseks vajuta siia.

kliendikaardilepingu üldtingimused

2. Üldsätted
2.1. Kliendikaardid.
Circle K Eesti AS (edaspidi Circle K) ettemaksul põhinev kliendikaart (edaspidi Deebetkaart) ja krediidil põhinev kliendikaart (edaspidi Krediitkaart) on Circle K poolt oma klientidele väljastatavad kodumaised maksekaardid, millega on võimalik tasuda kaupade või teenuste eest kõikides Circle K teenindusjaamades ja mugavuspoodides, samuti muudes Circle K märgistust kandvates koostööpartneri müügikohtades (edaspidi Teenindusjaamad). Circle K poolt väljastatav krediidil põhinev Circle K Europe ROUTEX krediitkaart (edaspidi ROUTEX-kaart) on rahvusvaheline maksekaart, millega on võimalik tasuda kaupade ja teenuste eest kõikides ROUTEX-märgistust kandvates teenindusjaamades ja koostööpartneri müügikohtades (edaspidi ROUTEX-teenindusjaamad). Deebet-, krediit- ja ROUTEX-kaarti nimetatakse tekstis edaspidi ühisnimega Kliendikaart või Kliendikaardid.
2.2. Klient on täisealine füüsiline isik või juriidiline isik, kellega Circle K on sõlminud kliendikaardilepingu (edaspidi Leping) ja kellele on väljastatud Kliendikaart.
2.3. Tehing on Kliendile kaupade müük ja teenuse osutamine ning Kliendi poolt Kliendikaardiga nende eest tasumine Teenindusjaamades ja ROUTEX-teenindusjaamades. Circle K-l on õigus võtta Kliendilt lisateenuste eest eraldi tasu vastavalt veebilehel www.circlek.ee avaldatud Circle K lisateenuste hinnakirjale (edaspidi Hinnakiri) või kokkuleppele.
2.4. Turvalisus. PIN-kood on Kliendikaardi personaalne turvanumber, mis on teada vaid Kliendile ning mille kasutamist loetakse Kliendi nõusolekuks ja kinnituseks Tehingu sooritamisel. Klient on kohustatud PIN-koodi saladuses hoidma, sealhulgas mitte jäädvustama PIN-koodi kergesti äratuntavas vormis Kliendikaardil või muul esemel, mida ta kannab koos Kliendikaardiga ning mitte avaldama PIN-koodi kolmandatele isikutele. Teenindusjaama/ROUTEX-teenindusjaama nõudmisel on Klient kohustatud Tehingu sooritamisel esitama isikut tõendava dokumendi. Teenindusjaamal/ROUTEX-teenindusjaamal on õigus keelduda Tehingu tegemisest ja/või Kliendikaart ära võtta, kui Kliendikaarti või PIN-koodi on kasutatud ebaõigesti või kui Teenindusjaamal/ROUTEX-teenindusjaamal tekib kahtlus Kliendikaardi valdaja isiku õigsuses. Turvalisuse huvides peab Klient määrama Krediitkaardile kaardipõhise kasutuslimiidi. Circle K-l on õigus seada piiranguid Tehingu maksimaalsele summale ja Tehingute arvule.
2.5. Kliendikaardi sulgemine. Kliendikaardi ja/või PIN-koodi kaotamisest, vargusest või muul viisil kolmandatele isikutele teatavaks saamisest kohustub Klient viivitamatult informeerima Circle K-d infotelefonil 675 77 77 ja seejärel koheselt saatma Circle K-le kirjalikult taasesitatavas vormis avalduse Kliendikaardi sulgemiseks. Klient vastutab Kliendikaardiga sooritatud Tehingute eest Circle K poolt avalduse kättesaamiseni. Klient on kohustatud suletud, kehtetu või muul viisil kasutuskõlbmatu kaardi hävitama. Mõjuval põhjusel on Circle K-l õigus Kliendikaart igal ajal sulgeda, muuhulgas juhul, kui Klient ei ole Kliendikaarti 1 (ühe) aasta jooksul kasutanud. Circle K ei vastuta Kliendile Kliendikaardi sulgemisest tekkida võivate kahjude eest.
2.6. Rekvisiidid. Klient on kohustatud viivitamatult kirjalikult taasesitatavas vormis teatama Circle K-le oma nime, registrikoodi, aadressi, e-posti aadressi, kontaktisiku muutumisest. Vastasel korral on Circle K-l õigus eeldada, et kõik äriregistris Kliendi kohta registreeritud või Circle K-le varem teada antud Kliendi rekvisiidid kehtivad ja nendele edastatud teated on Klient kätte saanud. Circle K edastab teabe arvete ja väljavõtete kohta ning muud Lepingu täitmisega seotud teated Kliendi poolt teatatud e-posti aadressile, juhul kui Kliendiga ei ole kokku lepitud teisiti. E-arve teenuse kasutamise puhul saab Klient arve enda määratud e-arve kanalist. Kliendikaardi kättesaamiseks peab Klient tagama posti vastuvõtmise asukoha aadressil.
2.7. Lepingu kehtivus, lõpetamine ja Lepingu tingimuste muutmine. Leping jõustub hetkest, kui Lepingu pooled on selle tingimustega nõustunud ja on sõlmitud tähtajatult. Lepingu sõlmimisel loob Circle K Kliendile ligipääsu iseteeninduse keskkonnale. Kliendikaardi kehtivuse tähtaja lõppemisel väljastab Circle K Kliendile uue Kliendikaardi, välja arvatud juhul, kui Kliendikaardi viimasele kehtivuskuule eelnenud 3 (kolme) kuu jooksul ei ole Klient Kliendikaarti kasutanud ning Klient ei ole esitanud avaldust uue Kliendikaardi saamiseks, millisel juhul loetakse Kliendi ja Circle K vahel sõlmitud Leping lõppenuks. Pooltel on õigus Leping igal ajal üles öelda, esitades teisele poolele kirjalikult taasesitatavas vormis sellekohase ülesütlemisavalduse. Lepingu ülesütlemisel jäävad Lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud poolte õigused ja kohustused kehtima. Lepingu ülesütlemisavalduse saatmisega samaaegselt on Circle K-l õigus Kliendikaardid sulgeda. Lepingu lõppemisel kohustub Klient temale väljastatud Kliendikaardid hävitama vältimaks nende väärkasutamist. Circle K-l on õigus muuta ühepoolselt Lepingu üldtingimusi, teatades muudatustest eelnevalt kodulehel internetis või üleriiklikus ajalehes ja andes muudatustega mittenõustumise korral Lepingu ülesütlemiseks vähemalt 1 (ühe) kuu pikkuse tähtaja. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud.
2.8. Pretensioonid. Klient on kohustatud kontrollima Tehingute õigsust ja kõik pretensioonid esitama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates hetkest, mil Klient sai teada või pidi teada saama Circle K teost, mis väidetavalt tema õigusi rikub. Nimetatud tähtaja möödudes loetakse, et Klient on tegu aktsepteerinud. Mootorikütuse kvaliteedivaidlused lahendatakse üksnes akrediteeritud labori otsuse alusel tingimusel, et vaidlusaluse mootorikütuse proovid võetakse vahetult pärast tankimist Circle K esindaja juuresolekul nõuetele vastavasse anumasse samast Teenindusjaamast ja samast tankurist. Puuduse tuvastamisel kannab ekspertiisikulud süüdiolev pool, puuduse mitteesinemisel ekspertiisi läbiviimist nõudnud pool. Circle K ei vastuta Kliendi poolt Circle K koostööpartneri müügikohtades Kliendikaardiga tasumisel konkreetse teenuse osutaja poolt kehtestatud tingimuste mittejärgimisest tulenevate tagajärgede või kahjude eest. Kõik vaidlused seoses Circle K koostööpartneri müügikohtades Kliendikaardiga tasutud kaupade või teenuste kasutamisega või nende tingimustega kohustub Klient lahendama vahetult konkreetse teenuse osutajaga. Pretensiooni esitamine või lahendamine ei vabasta Klienti Circle K-le arve tasumise kohustusest.
2.9. Vastutus. Mõlemad Lepingu pooled on kohustatud hüvitama teisele poolele tekitatud tõendatud kahju ja Lepingus ettenähtud juhtudel tasuma lisaks leppetrahvi ja viivised. Juhul, kui Klient on viivitanud mistahes maksekohustuse täitmisega, on Circle K-l õigus anda nõue Kliendi vastu sissenõudmiseks inkassole ning sellisel juhul on Circle K-l õigus nõuda ja Kliendil kohustus tasuda Circle K-le leppetrahv suurusega 10% (kümme protsenti) sissenõudmiseks üleantud nõude summast. Samuti on Circle K-l õigus nõuda ja Kliendil kohustus hüvitada Circle K-le nõude sissenõudmisega seotud kulutused, mida leppetrahv ei kata.
2.10. Vaidluste lahendamine. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui pooled ei jõua läbirääkimiste käigus kokkuleppele, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele Harju Maakohtus.

3. Maksetingimused
3.1. Üldkrediidilimiit
on poolte vahel kokku lepitud Kliendi poolt Krediit- ja ROUTEX-kaartidega sooritatavate Tehingute maksimaalne rahasumma, mille ulatuses Circle K võib anda ajavahemikul kalendrikuu esimesest kuupäevast kuni arve maksmise tähtajani Kliendile krediiti. Circle K kontrollib ja hindab krediidiotsuse tegemisel ning regulaarselt Lepingu kehtivuse aja jooksul Kliendi võimekust täita rahalisi kohustusi. Üldkrediidilimiidi määramisel arvestatakse Kliendi poolt Krediit- ja ROUTEX-kaartidega ostetavate kaupade ja teenuste maksumust. Kliendi poolt vastava kirjaliku taotluse korral on Circle K-l õigus, kuid mitte kohustus, kooskõlas Lepingu tingimustega Kliendi Üldkrediidilimiiti suurendada. Circle K-l on õigus ühepoolselt vähendada Üldkrediidilimiiti mõjuval põhjusel, muu hulgas juhul kui Kliendi poolt Krediit- ja ROUTEX-kaartidega sooritatud ostude maksumus arveldusperioodil on korduvalt väiksem kui Üldkrediidilimiit; Klient rikub maksetingimusi või tal on maksehäired või kui Circle K hinnangul on oht, et Klient ei suuda oma rahalisi kohustusi täita. Klient kohustub mitte ületama Üldkrediidilimiiti ega tasuma Krediit- ja ROUTEX-kaardiga Üldkrediidilimiidi täitumisel. Klient kohustub tasuma Circle K-le ka Üldkrediidilimiiti ületavad summad. Krediit- või ROUTEX-kaardi Üldkrediidilimiidi ületamise korral on Circle K-l õigus peatada kõikide Tehingute sooritamine Krediit- või ROUTEX-kaardiga. Krediit- või ROUTEX-kaart avatakse taas pärast Krediit- ja ROUTEX-kaardimakse laekumist, välja arvatud juhul, kui Leping on lõppenud või kui esinevad muud alused kaardi sulgemiseks. Circle K-l on õigus Krediit- või ROUTEX-kaardid sulgeda ja Leping lõpetada ka muul mõjuval põhjusel, sealhulgas kui Klient rikub maksetingimusi või tal on maksehäired või kui Circle K hinnangul on oht, et Klient ei suuda oma rahalisi kohustusi täita.
3.2. Arveldamine. Krediit- ja ROUTEX-kaardiga sooritatud Tehingute summade eest tasub Klient Circle K-le igakuiselt esitatava arve alusel hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arve kuupäevast arvates, kui pooled ei ole kirjalikus taasesitatavas vormis kokkuleppinud teisiti. Juhul, kui Klient ei ole tavapärasel ajal Circle K saadetud arvet kätte saanud, kohustub ta enne maksetähtaja saabumist teavitama sellest Circle K-d, vastasel juhul loetakse arve Kliendile kättetoimetatuks. Juhul, kui Klient ei tasu tähtaegselt Lepingujärgselt Circle K-le tasumisele kuuluvaid summasid, on Circle K-l õigus nõuda ja Kliendil on kohustus tasuda viivist 0,16% (null koma kuusteist protsenti) võlgnetavast summast iga viivitatud päeva eest alates maksetähtpäevale järgnevast päevast. Lisaks viivisele on Circle K-l õigus nõuda ning Kliendil kohustus tasuda leppetrahvi Hinnakirjas märgitud ulatuses iga korra eest, kui Circle K saadab Kliendile arve või selle osa mitteõigeaegse tasumise kohta meeldetuletuse, pretensiooni, viivisarve või muu sellise nõude. ROUTEX-kaardi Klient kohustub lisaks eeltoodule tasuma Circle K poolt esitatud arvete alusel ka kiirteede, tunnelite, sildade jms kasutamise eest ning ROUTEX-kaardi teenustasu vastavalt Hinnakirjale. Väljaspool Eesti Vabariiki ROUTEX-kaardiga sooritatud Tehingute eest tasumisel arvutatakse Tehingu hind eurodesse vastavalt ROUTEXi koostööpartnerite poolt kehtestatud valuutakursile ja valuuta konventeerimistasule vastavalt Hinnakirjale. Circle K-l on õigus Tehingutele arvestada juurde Routex lisatasu vastavalt Hinnakirjale. Arve vaidlustamisest või mistahes pretensioonide esitamisest sõltumata on Kliendil kohustus arve tasuda tähtaegselt ning Circle K teeb vajadusel tagasimakse Kliendile. Lepingujärgsete maksete sooritamisel on Klient kohustatud viitama arvel märgitud viitenumbrile. ROUTEX-kaardi puhul võimaldab Circle K Kliendile lisaks arvele ka elektroonilise koondväljavõtte välisriigis sooritatud ostude kohta, mille alusel on Kliendil võimalik kehtivate seaduste ja välislepingute kohaselt taotleda tagasi käibemaksu välisriigis sooritatud Tehingutelt. Circle K ei vastuta välisriigis sooritatud ostudelt Kliendile käibemaksu tagastamise eest.
3.3. Ettemaks on Kliendi nimel Circle K arveldusarvele kantud rahasumma, mille ulatuses saab Klient sooritada ettemaksul põhineva Kliendikaardiga Tehinguid. Ettemaksu lõppedes peatub Kliendikaardi kasutamise õigus ja kaart sulgub automaatselt. Kliendikaart avaneb taas hiljemalt uue sissemakse sooritamisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
3.4. Negatiivne jääk tekib Kliendikaardi Ettemaksu või Üldkrediidilimiiti ületavate Tehingute tegemisel juhul, kui makse tegemise ajal ei ole võimalik sideliinide rikke tõttu või muul põhjusel Circle K serveriga ühendust saada ning Kliendikaardi Ettemaksu või Üldkrediidilimiidi jääki määratleda. Klient kohustub tasuma Circle K-le Kliendikaardi negatiivse jäägi hiljemalt järgmise kalendrikuu 14 (neljateistkümnendaks) kuupäevaks.
3.5. Ettemaksu tagastamine. Circle K tagastab Kliendile ettemaksu jäägi Kliendi kirjaliku avalduse alusel 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Kliendilt vastava kirjaliku avalduse saamist. Circle K-l on õigus tasaarvestada ettemaks Kliendi võlgnevusega Circle K ees. Ettemaksu tagastamisel on Circle K-l õigus Kliendikaardid sulgeda.

4. Kliendi isikuandmete kasutamine
4.1. Füüsilisest isikust Kliendi isikuandmete töötlemine.
Kliendi isikuandmete töötlemisel järgitakse Circle K isikuandmete töötlemise põhimõtteid, mis on kättesaadavad Circle K kodulehel. Kliendi poolt Lepingu rikkumise korral on Circle K-l õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Circle K-le teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil. Kliendil on õigus tutvuda töödeldavate andmetega ning nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist seaduses sätestatud korras. Teeninduskvaliteedi parandamiseks ja Kliendile sobivate teenuste osutamiseks on Circle K-l õigus muuhulgas andmeid töödelda Kliendi tarbimisharjumuste uurimiseks.
Lepingu täitmiseks teeb Circle K koostööd lepingupartneritega, kellele Circle K võib Kliendiga seotud andmeid edastada. 
 
Versioon: 16. jaanuar 2020
 
Kuni 15.01.2020 kehtiva kliendikaardilepingu üldtingimustega saab tutvuda siin:

Tutvu

Kuni 15.01.2020 kehtiva kliendikaardilepingu üldtingimused