Kampaania „Tankijale tasuta burger“ reeglid

Kampaania korraldaja
Kampaania „Tankijale tasuta burger“ (edaspidi nimetatud kampaania) korraldab Circle K Eesti AS (edaspidi nimetatud Circle K), registrikood 10180925, aadress A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn.

Kampaania kirjeldus
Kampaania kestab Circle K täisteenindusjaamades ja automaatjaamades perioodil 15.01.2020 – 28.02.2020. Kampaanias osalemiseks tuleb kliendil sooritada kampaaniaperioodil kolmel erineval päeval vähemalt 25-liitrine kütuseost Circle K automaat- või täisteenindusjaamades, mille sooritamisel on kliendil õigus saada kampaania templikaardile üks tempel ühes päevas. Kogudes kokku kolm templit ja esitades täidetud templikaardi teenindajale on kliendil õigus saada tasuta Burgerfesti burger Circle K Eestis asuvast täisteenindusjaamast.

Templite kogumiseks mõeldud templikaardi saab Circle K Eestis asuvast täisteenindusjaamast. Tempel kantakse osalejakaardile vahetult pärast kampaania tingimustele vastava ostu sooritamist või vastava ostutšeki esitamisel teenindusjaama kassas. Ostutšeki või tšekkide hilisemal esitamisel templit ei väljastata.

Kütuse ostu sooritamisel täisteenindusjaama makseautomaatidega varustatud tankuritest, tuleb Kampaania templi saamiseks esitada ostetud kütuse ostutšekk kohe peale tehingu tegemist teenindusjaama poe kassasse ning teenindaja kannab lisaks templikaardile ka makseautomaadi ostutšekile kampaania templi.

Kütuse ostu sooritamisel automaatjaamas, tuleb kampaania templi saamiseks esitada samal kalendripäeval ostetud kütuse ostutšekk täisteenindusjaama poe kassasse ning teenindaja kannab lisaks templikaardile ka automaatjaama ostutšekile kampaania templi

Templikaardile ei anta templit, kui klient esitab teenindusjaama kassas klienditeenindajale kütuse ostuštseki, millele on juba kantud kampaania tempel.

Templite arv on piiratud kalendripäevaga - ühel päeval saab klient ühe templi. Kui ostetud kütuse kogus on suurem kui 25 liitrit (näiteks 75 liitrit), antakse templikaardile ikka üks tempel. Teenindajal on õigus keelduda kampaania templite väljastamisest kliendile, kes templite saamise eesmärgil alustab ühe jaamavisiidi ajal tankimist mitu korda.

Kampaaniaperioodi jooksul ühele kliendile väljastatavate templite arv ei ole piiratud - üks osaleja võib sooritada mitmeid kampaania reeglitele vastavaid oste, koguda templikaardile templeid ning kolme templiga templikaardi eest saada tasuta Burgerfesti burgeri.

Esitades teenindusjaamas klienditeenindajale kolme templiga templikaardi, saab klient Burgerfesti burgeri väärtusega 3.45 € tasuta. Kui teenindusjaamas ei ole mingil põhjusel võimalik Burgerfesti burgerit pakkuda, siis võib teenindusjaam selle asemel pakkuda kliendile juustuburgerit või kanaburgerit.

Tankimise eest saab templeid koguda ning tasuta burgereid väljastatakse kampaaniaperioodi lõpuni kuni 28.02.2020. Pärast kampaaniaperioodi lõppemist tasuta burgereid enam ei väljastata.

Muu info
Circle K on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada, teavitades avalikkust sellest kodulehekülje www.circlek.ee ja teenindusjaama infomaterjalide abil.

Circle K loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Circle K ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.

Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud välja arvatud Circle K Eesti AS-i, MediaBroker OÜ, POS Print OÜ ja La Ecwador OÜ töötajad ja pereliikmed.

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressil Circle K Eesti AS, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, märgusõnaga „Tankijale tasuta burger.” Esitatud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaania kohta saab lisainfot Circle K klienditeeninduse numbrilt +675 7777 ja kodulehelt www.circlek.ee. Kampaania reeglitega on võimalik tutvuda kodulehel www.circlek.ee.


Правила кампании «Заправься и получи бесплатный гамбургер»

Организатор кампании
Кампанию «Заправься и получи бесплатный гамбургер» (далее – Кампания) организует фирма Circle K Eesti AS (далее – Circle K), регистрационный код 10180925, адрес ул. А. Х. Таммсааре теэ, 47, Таллинн.

Описание Кампании
Кампания проводится на станциях с полным обслуживанием и автоматических станциях Circle K по всей Эстонии в период с 15.01.2020 по 28.02.2020. Для участия в Кампании клиенту следует три дня в течение периода Кампании покупать на станциях с полным обслуживанием и автоматических станциях Circle K как минимум по 25 литров топлива, за которые он имеет право получать по одному штампу в день на специальную карточку Кампании. Набрав три штампа и предъявив заполненную карточку продавцу, клиент имеет право получить бесплатный гамбургер Burgerfest на расположенной в Эстонии станции полного обслуживания Circle K.

Карточку для штампов можно получить на расположенной в Эстонии станции полного обслуживания Circle K. Штамп ставится на карточку участника непосредственно после совершения соответствующей условиям кампании покупки или по предъявлении чека покупки на кассе станции обслуживания. В случае более позднего предъявления чека или чеков штампы не ставятся.

При покупке топлива из колонок станций полного обслуживания, оснащенных платежными терминалами, для получения штампа Кампании необходимо предъявить чек, подтверждающий покупку топлива, сразу после совершения покупки, обратившись в кассу магазина станции обслуживания. Продавец поставит штамп Кампании не только на карточку для штампов, но и на чек.

При совершении покупки на автоматической станции для получения штампа следует в этот же календарный день предъявить чек, подтверждающий покупку топлива, на кассе магазина станции полного обслуживания. Продавец поставит штамп Кампании не только на карточку для штампов, но и на чек, полученный на автоматической станции.

Штамп на карточку для штампов не будет поставлен, если клиент предъявит продавцу на кассе станции обслуживания чек, подтверждающий покупку топлива, на котором уже стоит штамп Кампании.

Количество штампов ограничено календарным днем – за один день клиент получает один штамп. Если количество купленного топлива превышает 25 литров (например, 75 литров), то на карточку все равно ставится только один штамп. Продавец имеет право отказаться от проставления штампа клиенту, который с целью получения штампов во время одного посещения станции попытается заправиться несколько раз.

Количество штампов, выдаваемых в течение периода Кампании одному клиенту, не ограничено – один участник может совершать сколько угодно покупок, соответствующих правилам Кампании, накапливать штампы на карточке для штампов и получать за три накопленных штампа бесплатный гамбургер Burgerfest.

Предъявив продавцу на станции обслуживания карточку для штампов с тремя накопленными штампами, клиент бесплатно получает гамбургер Burgerfest стоимостью 3,45 €. Если на станции обслуживания по какой-то причине нет возможности предложить гамбургер Burgerfest, то взамен станция обслуживания может предложить клиенту чизбургер или куриный гамбургер.

Штампы за заправку можно копить и менять на бесплатные гамбургеры до окончания периода Кампании, то есть до 28.02.2020. После окончания периода Кампании бесплатные гамбургеры выдаваться не будут.

Прочая информация
Фирма Circle K имеет право изменить правила Кампании или по уважительным причинам досрочно завершить Кампанию, уведомив об этом общественность посредством сайта www.circlek.ee и информационных материалов на станциях обслуживания.

Фирма Circle K считает уважительной причиной обстоятельство, на которое компания Circle K не может повлиять и в случае которого, исходя из принципа разумности, нельзя ожидать, что во время объявления Кампании фирма могла учесть это обстоятельство или избежать его.

В Кампании могут принимать участие все физические лица, достигшие 18 лет, за исключением работников Circle K Eesti AS, MediaBroker OÜ, POS Print OÜ и La Ecwador OÜ, а также членов их семей.

Все претензии, связанные с Кампанией, следует направлять в письменном виде по адресу организатора Circle K Eesti AS, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn с пометкой «Заправься и получи бесплатный гамбургер». На предъявленные претензии отвечают в течение пяти рабочих дней. Все вытекающие из Кампании споры разрешаются согласно законам, действующим в Эстонской Республике.

Дополнительную информацию относительно Кампании можно получить по телефону обслуживания клиентов Circle K 675 7777 и на сайте www.circlek.ee. С правилами Кампании можно ознакомиться на сайте www.circlek.ee.

Sule

Muuda keel