See veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt.

Nõustun

Kampaania „Tangi endale talverehvid!“ reeglid

Kampaania korraldaja
Kampaania „Tangi endale talverehvid!“ (edaspidi nimetatud kampaania) korraldab Circle K Eesti AS (edaspidi nimetatud Circle K ), registrikood 10180925, aadress Tammsaare tee 47, Tallinn.

Kampaania kirjeldus
Kampaania kestab Circle K täisteenindus- ja automaatjaamades perioodil 15.10.2018-25.11.2018.

Kampaanias osalemiseks tuleb kliendil sooritada kampaaniaperioodil vähemalt 20€ väärtuses kütuseost Circle K automaat- või täisteenindusjaamadest ja registreerida ostutšekk Circle K koduleheküljel www.circlek.ee hiljemalt 25.11.2018 kell 23.59.

Kampaania peavõiduna saab kampaania perioodil igal nädalal üks klient, kelle registreeritud ostutšekk osutub loosi teel valituks, ühe komplekti (4 rehvi) Bridgestone’i talverehve SIA Bridgestone Baltics’illt (väärtusega kuni 500 eurot komplekt. Võitja ja SIA Bridgestone Baltics esindaja lepivad omavahel kokku rehvide spetsifikatsiooni. Kokku loositakse kampaania jooksul välja 6 komplekti talverehve.

Circle K loosib järgnevatel kuupäevadel: 22.10, 29.10, 05.11, 12.11, 19.11 ja 26.11 välja ühe võitja eelmisel nädalal klientide poolt sooritatud, kampaaniatingimustele vastavate ja kodulehel registreeritud ostude vahel. Esmaspäeval toimuval loosimisel osalevad ostud, mis on sooritatud ja mille ostutšekk on registreeritud eelneva nädala jooksul. Loosimiskomisjoni kuuluvad kolm Circle K kontori töötajat ning iga loosimise kohta vormistatakse protokoll.

Pärast kampaania lõppu loositakse 26.11.2018 kõikide kampaanias osalejate vahel välja lisavõitudena 100 (sada) Bridgestone’i seljakotti ja 30 (kolmkümmend) sillakontrolli Rehvid Pluss esinduses.

Kampaanias osalemiseks tuleb kliendil ostutšekk alles hoida ja võidu korral see esitada. Kampaania võit väljastatakse nõuetekohase ostutšeki esitanud isikule, keda käsitatakse ka ostu eest tasunud isikuna. Circle K ei rahulda pretensioone, mis tulenevad kolmandate, ostutšekki mitte valdavate isikute väidetest võitnud ostu finantseerimise kohta.

Circle K võtab võitjaga ühendust 3 tööpäeva jooksul loosimise kuupäevast ning lepib kokku võidu kättesaamise. Kampaania võite ei väljastata rahas.

Oma isikuandmetega registreerimisega kampaaniasse annab klient nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks kampaania läbiviimiseks vastavalt kampaaniareeglitele, sealhulgas tema nime avalikustamiseks juhul, kui ta osutub auhinna võitjaks. Circle K kustutab kõik kampaania perioodil registreerinud klientide andmed 3 kuu möödudes pärast kampaania lõppu.

Muu info
Circle K on õigus muuta Kampaania reegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada, teavitades avalikkust sellest kodulehekülje www.circlek.ee ja teenindusjaama infomaterjalide abil.

Circle K loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Circle K ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.

Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, kellel on isikut tõendav dokument, välja arvatud Circle K Eesti AS-i, MediaBroker OÜ, POS Print OÜ ja La Ecwador OÜ töötajad ja pereliikmed.

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressil Circle K Eesti AS, Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, märgusõnaga „Tangi endale talverehvid!” Esitatud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaania kohta saab lisainfot Circle K klienditeeninduse numbrilt +675 7777 ja kodulehelt www.circlek.ee. Kampaania reeglitega on võimalik tutvuda kodulehel www.circlek.ee.

---------

Правила кампании «Заправься себе на зимние шины!»

Организатор Кампании
Кампанию «Заправься себе на зимние шины!» (далее именуемую Кампания) организует фирма Circle K Eesti AS (далее именуемая Circle K), рег. код 10180925, адрес Таммсааре теэ 47, Таллинн.

Описание Кампании
Кампания проводится на станциях полного обслуживания и автоматических станциях Circle K в период 15.10.2018-25.11.2018.

Для участия в Кампании клиенту необходимо в период проведения Кампании приобрести топливо на сумму как минимум 20€ на автоматических станциях или станциях полного обслуживания Circle K и зарегистрировать чек на покупку на сайте Circle K www.circlek.ee не позднее 25.11.2018 в 23.59.

Каждую неделю в период проведения Кампании один клиент, чей зарегистрированный чек на покупку окажется отобранным в результате жеребьевки, получает главный приз Кампании – один комплект (4 шины) зимних шин Bridgestone от SIA Bridgestone Baltics (комплект стоимостью до 500 евро). Победитель и представитель SIA Bridgestone Baltics договариваются между собой о спецификации шин. Всего в течение Кампании будет разыграно 6 комплектов зимних шин.

Фирма Circle K будет проводить розыгрыши для выявления одного победителя из числа покупок, осуществленных клиентами на предыдущей неделе, отвечающих условиям Кампании и зарегистрированных на сайте, по следующим дням: 22.10, 29.10, 05.11, 12.11, 19.11 и 26.11. В проводимых по понедельникам розыгрышах будут принимать участие покупки, которые были осуществлены и чек на которые был зарегистрирован в течение предыдущей недели. В комиссию по проведению розыгрыша войдут три работника офиса Circle K, и на проведение каждого розыгрыша будет оформлен протокол.

По окончании Кампании, 26.11.2018, между всеми участниками Кампании будут разыграны дополнительные призы: 100 (сто) рюкзаков Bridgestone и 30 (тридцать) проверок мостов в представительстве Rehvid Pluss.

Для участия в Кампании клиенту нужно сохранить чек на покупку и в случае выигрыша предъявить его. Выигрыш Кампании выдается лицу, которое предъявило требуемый чек на покупку и которое рассматривается также как лицо, уплатившее за покупку. Фирма Circle K не удовлетворяет претензии на финансирование победившей покупки, проистекающие из утверждений третьих лиц, которые не имеют в своем распоряжении чека на покупку.

Фирма Circle K свяжется с победителем в течение 3 рабочих дней со дня проведения розыгрыша и договорится о получении выигрыша. Деньгами призы Кампании не выдаются.

Регистрируясь для участия в Кампании со своими персональными данными, клиент дает согласие на обработку своих персональных данных с целью проведения Кампании согласно правилам Кампании, в том числе на опубликование своего имени в случае, если он окажется обладателем приза. Фирма Circle K удалит все данные зарегистрировавшихся в период проведения Кампании клиентов по прошествии 3 месяцев после окончания Кампании.

Прочая информация
Фирма Circle K имеет право изменять правила Кампании или, по уважительной причине, досрочно прекращать Кампанию, уведомляя об этом общественность через сайт www.circlek.ee и с помощью инфоматериалов обслуживающей станции.

Фирма Circle K считает уважительной причиной обстоятельство, на которое Circle K не может повлиять и в случае которого, исходя из принципа разумности, нельзя ожидать, что во время объявления Кампании фирма могла учесть это обстоятельство или избежать его.

В Кампании могут участвовать все физические лица не моложе 18 лет, имеющие удостоверяющий личность документ, за исключением работников Circle K Eesti AS, MediaBroker OÜ, POS Print OÜ и La Ecwador OÜ и членов их семей.

Все претензии, связанные с Кампанией, следует направлять в письменном виде по адресу организатора: Circle K Eesti AS, Таммсааре теэ 47, 11316 Таллинн, с пометкой «Заправься себе на зимние шины!». На предъявленные претензии ответят в течение пяти рабочих дней. Все обусловленные Кампанией споры разрешаются согласно законам, действующим в Эстонской Республике.

Дополнительную информацию о Кампании можно получить по номеру обслуживания клиентов Circle K +675 7777 и на сайте www.circlek.ee. С правилами Кампании можно ознакомиться на сайте www.circlek.ee.

Sule

Muuda keel