See veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt.

Nõustun

Kampaania „Laadapäevade tangi ja võida 3x 200 eurot!“ reeglid

Kampaania korraldaja
Kampaania „Laadapäevade tangi ja võida 3x 200 eurot“ (edaspidi nimetatud Kampaania) korraldab Circle K  Eesti AS (edaspidi nimetatud Circle K ), registrikood 10180925, aadress Tammsaare tee 47, Tallinn.

Kampaania kirjeldus
Kampaania kestab Circle K teenindusjaamades 02.07-15.07.2019. Kampaanias osalemiseks tuleb kliendil sooritada kütuseost Circle K teenindusjaamades ja registreerida ostutšekk Circle K koduleheküljel www.circlek.ee.

Kampaania võiduna saab Kampaania perioodi lõpus kolm eraklienti 200 euro väärtuses võidu, vastavalt juhuslikult loosi teel valitud ostutšekile, ettemaksena Circle K deebetkaardile. Circle K deebetkaarti saab kasutada ostude sooritamiseks Circle K täisteenindus- ja automaatjaamades. Kampaanias ei osale ostud, mille sooritamiseks on kasutatud Statoili/Circle K ärikliendi maksekaarti.

Loosimine toimub 16.07.2019 kell 11.30 Circle K kontoris. Loosimiskomisjoni kuuluvad kolm Circle K kontori töötajat ning loosimise kohta vormistatakse protokoll.

Kampaanias osalemiseks tuleb kliendil ostutšekk alles hoida ja võidu korral see esitada. Kampaania võit väljastatakse nõuetekohase ostutšeki esitanud isikule, keda käsitatakse ka ostu eest tasunud isikuna. Circle K ei rahulda pretensioone, mis tulenevad kolmandate, ostutšekki mitte valdavate isikute väidetest võitnud ostu finantseerimise kohta. 

Circle K võtab võitjaga ühendust 2 tööpäeva jooksul loosimise kuupäevast ning lepib kokku ettemaksuga deebetkaardi üleandmise asjaolud. Deebetkaardile kehtivad tingimused on leitavad kodulehelt www.circlek.ee.

Muul viisil (sh sularahas ega pangakontole), kui Circle K deebetkaardile võitnud ostutšeki summa ulatuses võitu ei väljastata.  Võitnud ostutšeki summa ulatuses ettemakstud rahaga Circle K  deebetkaardi kättesaamisel tuleb kliendil esitada ostutšekk, mis vastab loosimises võitnud ostutšeki kriteeriumitele nii kuupäeva, kellaaja ja ostutšeki neljakohalise numbri osas ning oma isikut tõendava dokumendi. Deebetkaart väljastatakse ainult võidu vormistanud täisealisele isikule. Esitatud ostutšekk peab olema algdokument, loetav, terve ja võltsimistunnusteta.

Oma isikuandmetega registreerimisega kampaaniasse annab klient nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks kampaania läbiviimiseks vastavalt kampaaniareeglitele, sealhulgas tema nime avalikustamiseks juhul, kui ta osutub auhinna võitjaks. Circle K kustutab kõik kampaania perioodil registreerinud klientide andmed 3 kuu möödudes pärast kampaania lõppu.

Muu info
Circle K on õigus muuta Kampaania reegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada, teavitades avalikkust sellest kodulehekülje www.circlek.ee ja teenindusjaama infomaterjalide abil.

Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, kellel on isikut tõendav dokument, välja arvatud Circle K Eesti AS-i, MediaBroker OÜ, POS Print OÜ ja La Ecwador OÜ töötajad ja pereliikmed.

Circle K  loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Circle K ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressil Circle K  Eesti AS, Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, märgusõnaga „Laadapäevade tangi ja võida 3x 200 eurot!”. Esitatud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaania kohta saab lisainfot Circle K  klienditeeninduse numbrilt +675 7777 ja kodulehelt www.circlek.ee. Kampaania reeglitega on võimalik tutvuda kodulehel www.circlek.ee.

------------

Правила Кампании „Ярмарка: заправься и выиграй 3x 200 евро!“

Организатор Кампании
Кампанию „Ярмарка: заправься и выиграй 3x 200 евро“ (далее именуемую Кампания) организует фирма Circle K Eesti AS (далее именуемая Circle K), рег. код 10180925, адрес Таммсааре теэ 47, Таллинн.

Описание Кампании
Кампания проводится на обслуживающих станциях Circle K в период  02.07-15.07.2019. Для участия в Кампании клиенту необходимо осуществить на обслуживающих станциях Circle K покупку топлива и зарегистрировать чек на покупку на сайте Circle K www.circlek.ee.

По окончании периода Кампании три частных клиента, победившие в ней в соответствии с чеком на покупку, отобранным в случайном порядке путем жеребьевки, получат выигрыш 200 евро в виде предоплаты на дебетовую карту Circle K. Дебетовую карту Circle K можно использовать для осуществления покупок на станциях полного обслуживания и автоматических станциях Circle K. В Кампании не участвуют покупки, для осуществления которых использовалась платежная карта бизнес-клиента Statoil/Circle K.

Розыгрыш состоится 16.07.2019 в 11.30 в офисе Circle K. В комиссию по проведению розыгрыша войдут три работника офиса Circle K, и на проведение розыгрыша будет оформлен протокол.

Для участия в Кампании клиенту нужно сохранить чек на покупку и в случае выигрыша предъявить его. Выигрыш Кампании выдается лицу, которое предъявило требуемый чек на покупку и которое рассматривается также как лицо, уплатившее за покупку. Фирма Circle K не удовлетворяет претензии на финансирование победившей покупки, проистекающие из утверждений третьих лиц, не имеющих в своем распоряжении чека на покупку.

Circle K свяжется с победителем в течение 2 рабочих дней со дня проведения розыгрыша и договорится об обстоятельствах передачи дебетовой карты с предоплатой. Условия, действующие в отношении дебетовой карты, можно найти на сайте www.circlek.ee.

Иным способом, кроме как на дебетовую карту Circle K (в т.ч. наличными или на банковский счет), выигрыш в сумме победившего чека на покупку не выплачивается. При получении дебетовой карты Circle K с денежной предоплатой в сумме победившего чека на покупку клиент должен предъявить чек на покупку, который соответствует критериям победившего в розыгрыше чека на покупку в части даты, времени и четырехзначного номера чека на покупку, а также документ, удостоверяющий его личность. Дебетовая карта выдается только оформившему выигрыш совершеннолетнему лицу. Предъявленный чек на покупку должен быть читаемым, целым оригинальным документом без признаков подделки.

Регистрируясь для участия в Кампании со своими персональными данными, клиент дает согласие на обработку своих персональных данных с целью проведения Кампании согласно правилам Кампании, в том числе на опубликование его имени в случае, если он окажется обладателем приза. Фирма Circle K удалит все данные зарегистрировавшихся в период Кампании клиентов по прошествии 3 месяцев после окончания Кампании.

Прочая информация
Фирма Circle K имеет право изменять правила Кампании или, по уважительной причине, досрочно прекращать Кампанию, уведомляя об этом общественность с помощью сайта www.circlek.ee и инфоматериалов обслуживающей станции.

В Кампании могут участвовать все физические лица не моложе 18 лет, имеющие удостоверяющий личность документ, за исключением работников Circle K Eesti AS, MediaBroker OÜ, POS Print OÜ и La Ecwador OÜ и членов их семей.

Фирма Circle K считает уважительной причиной обстоятельство, на которое Circle K не может повлиять и в случае которого, исходя из принципов разумности, от нее нельзя ожидать, что во время объявления Кампании она могла учесть это обстоятельство или избежать его.

Все претензии, связанные с Кампанией, следует направлять в письменном виде по адресу организатора: Circle K Eesti AS, Таммсааре теэ 47, 11316 Таллинн, с пометкой „Ярмарка: заправься и выиграй 3x 200 евро!”. На предъявленные претензии ответят в течение пяти рабочих дней. Все обусловленные Кампанией споры разрешаются согласно законам, действующим в Эстонской Республике.

Дополнительную информацию о Кампании можно получить по номеру обслуживания клиентов Circle K +675 7777 и на сайте www.circlek.ee. С правилами Кампании можно ознакомиться на сайте www.circlek.ee.

Sule

Muuda keel