See veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt.

Nõustun

Circle K Eesti AS

kliendikaardilepingu üldtingimused

2. Üldsätted
 2.1. Kliendikaardid.
Circle K Eesti AS (edaspidi Circle K) ettemaksul põhinev kliendikaart (edaspidi Deebetkaart) ja krediidil põhinev kliendikaart (edaspidi Krediitkaart) on Circle K poolt oma klientidele väljastatavad maksevahenditena kasutatavad kaardid, millega on võimalik tasuda kaupade või teenuste eest kõikides Circle K teenindusjaamades, samuti muudes Circle K poolt kliendile teavitatud Eesti jaamades (edaspidi Teenindusjaamad). Circle K poolt väljastatav krediidil põhinev Circle K Europe ROUTEX krediitkaart (edaspidi ROUTEX-kaart) on maksevahendina kasutatav rahvusvaheline kaart, millega on võimalik tasuda kaupade ja teenuste eest kõikides ROUTEX-märgistust kandvates teenindusjaamades (edaspidi ROUTEX-teenindusjaamad). Deebet-, krediit- ja ROUTEX-kaarti nimetatakse tekstis edaspidi ühisnimega Kliendikaart või Kliendikaardid.
2.2. Klient on täisealine füüsiline isik või juriidiline isik, kellega Circle K on sõlminud kliendikaardilepingu (edaspidi Leping) ja kellele on väljastatud Kliendikaart.
2.3. Tehing on Kliendile kaupade müük ja teenuse osutamine ning Kliendi poolt Kliendikaardiga nende eest tasumine Teenindusjaamades ja ROUTEX-teenindusjaamades. Circle K-l on õigus võtta Kliendilt lisateenuste eest eraldi tasu vastavalt veebilehel www.circlek.ee avaldatud Circle K lisateenuste hinnakirjale (edaspidi Hinnakiri) või kirjalikule kokkuleppele.
2.4. Turvanumber. Iga Kliendikaart on kaitstud salajase turvanumbri ehk PIN-koodiga, mis on teada vaid Kliendile ning mille kasutamist loetakse Kliendi nõusolekuks ja kinnituseks Tehingu sooritamisel. Infoveebi kasutaja tuvastatakse kasutajanime ja salasõnaga. Turvanumber väljastatakse Kliendile koos Kliendikaardiga, infoveebi salasõna vastavalt infoveebi kasutamistingimustes sätestatud korrale. Kliendikaart on kasutatav ainult koos turvanumbriga. Klient on kohustatud turvanumbrit ja salasõna saladuses hoidma, sealhulgas mitte jäädvustama turvanumbrit kergesti äratuntavas vormis Kliendikaardil või muul esemel, mida ta kannab koos Kliendikaardiga ning mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Teenindusjaama/ROUTEX-teenindusjaama nõudmisel on Klient kohustatud Tehingu sooritamisel esitama isikut tõendava dokumendi ja sõiduki registreerimistunnistuse. Teenindusjaamal/ROUTEX-teenindusjaamal on õigus keelduda Tehingu tegemisest ja/või Kliendikaart ära võtta, kui Kliendikaarti või turvanumbrit on kasutatud ebaõigesti või kui Teenindusjaamal/ROUTEX-teenindusjaamal tekib kahtlus Kliendikaardi valdaja isiku õigsuses.
2.5. Kliendikaardi sulgemine.  Kliendikaardi sulgemise soovist; kaotamisest, vargusest või hävimisest; turvanumbri või salasõna teatavaks saamisest kolmandatele isikutele kohustub Klient viivitamatult informeerima Circel K-d infotelefonil 675 77 77 ja seejärel koheselt saatma Circle K-le kirjalikult taasesitatavas vormis avalduse Kliendikaardi sulgemiseks.  Klient vastutab Deebet – ja Krediitkaardiga sooritatud Tehingute eest Circle K poolt kirjaliku avalduse kättesaamiseni. ROUTEX-kaardiga sooritatud Tehingute eest vastutab Klient Circle K poolt kirjaliku avalduse kättesaamisest 4 (neli) tööpäeva. Mõjuval põhjusel on Circle K-l õigus Kliendikaart  igal ajal sulgeda, muuhulgas juhul, kui Klient ei ole Kliendikaarti 1 (ühe) aasta jooksul kasutanud. Circle K ei vastuta Kliendile Kliendikaardi sulgemisest tekkida võivate kahjude eest
2.6. Rekvisiidid. Klient on kohustatud viivitamatult kirjalikult teatama Circle K-le oma nime, aadressi, e-posti aadressi, pangarekvisiitide, kontaktisiku või mõne muu rekvisiidi muutumisest. Vastasel korral on Circle K-l õigus eeldada, et kõik äriregistris Kliendi kohta registreeritud või Circle K-le varem teada antud Kliendi rekvisiidid kehtivad ja nendele edastatud teated on Klient kätte saanud. Teade loetakse kättetoimetatuks muuhulgas juhul, kui Klient kinnitab kättesaamist või teate postitamisest tähtkirjaga on möödunud 5 kalendripäeva. Circle K edastab Lepingu alusel väljastatavaid arveid, väljavõtteid ja teateid Kliendi poolt teatatud e-posti aadressile, juhul kui Kliendiga ei ole kokku lepitud teisiti.
2.7. Lepingu kehtivus, lõpetamine ja Lepingu tingimuste muutmine. Leping jõustub Kliendile Kliendikaardi väljastamise hetkest ja on sõlmitud tähtajatult. Kliendikaardi kehtivuse tähtaja lõppemisel väljastab Circle K Kliendile uue Kliendikaardi, välja arvatud juhul, kui Kliendikaardi viimasele kehtivuskuule eelnenud 3 (kolme) kuu jooksul ei ole Klient Kliendikaarti kasutanud ning Klient ei ole esitanud kirjalikku avaldust uue Kliendikaardi saamiseks, millisel juhul loetakse Kliendi ja Circle K vahel sõlmitud Leping lõppenuks. Pooltel on õigus Leping igal ajal üles öelda, esitades teisele poolele sellekohase kirjaliku ülesütlemisavalduse. Leping lõpeb 10. (kümnendal) päeval arvates ülesütlemisavalduse kättetoimetamisest postiga või digitaalselt allkirjastatud avalduse kättesaamisest e-posti teel. Circle K võib mõjuval põhjusel Lepingu üles öelda ilma etteteatamistähtaega järgimata. Lepingu ülesütlemisel jäävad Lepingust kuni selle ülesütlemiseni tekkinud poolte õigused ja kohustused kehtima. Lepingu ülesütlemisavalduse saatmisega samaaegselt on Circle K-l õigus Kliendikaardid sulgeda. Lepingu lõppemisel kohustub Klient Circle K-le tagastama temale väljastatud Kliendikaardid ning kuni Kliendikaartide tagastamiseni vastutab Klient nendega tehtud Tehingute eest. Circle K-l on õigus muuta ühepoolselt Lepingu üldtingimusi, teatades muudatustest eelnevalt kodulehel internetis või muul viisil (nt massiteabevahendite kaudu) ja andes muudatustega mittenõustumise korral Lepingu ülesütlemiseks vähemalt 1 (ühe) kuu pikkuse tähtaja. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. Circle K ja Klient võivad üldtingimusi muuta ja/või täiendada vastava eraldi kirjaliku kokkuleppega.
2.8. Pretensioonid. Pretensioonid tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates hetkest, mil Klient sai teada või pidi teada saama Circle K teost, mis väidetavalt tema õigusi rikub. Nimetatud tähtaja möödudes loetakse, et Klient on tegu aktsepteerinud. Mootorikütuse kvaliteedivaidlused lahendatakse üksnes akrediteeritud labori otsuse alusel tingimusel, et vaidlusaluse mootorikütuse proovid võetakse vahetult pärast tankimist Circle K esindaja juuresolekul nõuetelevastavasse anumasse samast Teenindusjaamast ja samast tankurist. Puuduse tuvastamisel kannab ekspertiisikulud süüdiolev pool, puuduse mitteesinemisel ekspertiisi läbiviimist nõudnud pool.
2.9. Vastutus. Mõlemad Lepingu pooled on kohustatud hüvitama teisele poolele tekitatud tõendatud kahju ja Lepingus ettenähtud juhtudel tasuma lisaks leppetrahvi ja viivised. Juhul, kui Klient on viivitanud mistahes maksekohustuse täitmisega, on Circle K-l õigus anda nõue Kliendi vastu sissenõudmiseks inkassole ning sellisel juhul on Circle K-l õigus nõuda ja Kliendil kohustus tasuda Circle K-le leppetrahv suurusega 10% (kümme protsenti) sissenõudmiseks üleantud nõude summast. Samuti on Circle K-l õigus nõuda ja Kliendil kohustus hüvitada Circle K-le nõude sissenõudmisega seotud kulutused, mida leppetrahv ei kata.
2.10. Vaidluste lahendamine. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui pooled ei jõua läbirääkimiste käigus kokkuleppele, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele Harju Maakohtus.

3. Lisatingimused Krediit- ja ROUTEX-kaartide kasutamisel
3.1. Üldkrediidilimiit on poolte vahel kokku lepitud Kliendi poolt Krediit- ja ROUTEX-kaartidega sooritatavate Tehingute maksimaalne rahasumma, mille ulatuses Circle K võib anda ajavahemikul kalendrikuu esimesest kuupäevast kuni arve maksmise tähtajani Kliendile krediiti. Kliendi poolt vastava kirjaliku taotluse korral on Circle K-l õigus, kuid mitte kohustus, kooskõlas Lepingu tingimustega Kliendi Üldkrediidilimiiti suurendada, sõltuvalt Kliendi poolt Krediit- ja ROUTEX-kaardiga ostetud kaupade või teenuste kogusest. Circle K-l on õigus ühepoolselt vähendada Üldkrediidilimiiti, juhul kui Klient rikub maksetingimusi või tal on maksehäired. Klient kohustub mitte ületama Üldkrediidilimiiti ega tasuma Krediit- ja ROUTEX-kaardiga Üldkrediidilimiidi täitumisel. Klient kohustub tasuma Circle K-le ka Üldkrediidilimiiti ületavad summad. Krediit- või ROUTEX-kaardi Üldkrediidilimiidi ületamise korral on Circle K-l õigus Krediit- või ROUTEX-kaart sulgeda, s.o peatada kõikide Tehingute sooritamine Krediit- või ROUTEX-kaardiga. Krediit- või ROUTEX-kaart avaneb taas pärast Krediit- ja ROUTEX-kaardi arve tasumist, välja arvatud juhul, kui Leping on lõppenud, lõpetatud või kehtetuks tunnistatud. Circle K-l on õigus Krediit- või ROUTEX-kaardid sulgeda ja Leping lõpetada ka juhul, kui Klient ei täida Circle K ees kohustusi nõuetekohaselt.
3.2. Arveldamine. Krediit- ja ROUTEX-kaardiga sooritatud Tehingute summade eest tasub Klient Circle K-le igakuiselt esitatava arve alusel hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arve kuupäevast arvates. Juhul, kui Klient ei ole tavapärasel ajal Circle K saadetud arvet kätte saanud, kohustub ta koheselt teavitama sellest Circle K-d, vastasel juhul loetakse arve Kliendile kättetoimetatuks. ROUTEX-kaardi Klient kohustub lisaks eeltoodule tasuma Circle K poolt esitatud arvete alusel ka kiirteede, tunnelite, sildade jms kasutamise eest ning ROUTEX-kaardi teenustasu vastavalt Hinnakirjale. Väljaspool Eesti Vabariiki ROUTEX-kaardiga sooritatud Tehingute eest tasumisel arvutatakse Tehingu hind eurodesse vastavalt ROUTEXi koostööpartnerite poolt kehtestatud valuutakursile ja Circle K-l on õigus Tehingutele arvestada juurde lisatasu (Routex lisatasu). Arve vaidlustamisest või mistahes pretensioonide esitamisest sõltumata on Kliendil kohustus arve tasuda tähtaegselt ning Circle K tagastab võimalikud liigselt tasutud summad Kliendile. Lepingujärgsete maksete sooritamisel on Klient kohustatud viitama arvel märgitud rekvisiitidele. ROUTEX-kaardi puhul väljastab Circle K Kliendile lisaks arvele ka elektroonilise koondväljavõtte välisriigis sooritatud ostude kohta, mille alusel on Kliendil võimalik kehtivate seaduste ja välislepingute kohaselt taotleda tagasi käibemaksu välisriigis sooritatud Tehingutelt. Circle K ei vastuta välisriigis sooritatud ostudelt Kliendile käibemaksu tagastamise eest. Circle K ei vastuta Kliendi poolt ROUTEX-kaardiga tasumisel konkreetse teenuse osutaja poolt kehtestatud tingimuste mittejärgimisest tulenevate tagajärgede või kahjude eest. Kõik vaidlused seoses ROUTEX-kaardiga tasutud kaupade või teenuste kasutamisega või nende tingimustega kohustub Klient lahendama vahetult konkreetse teenuse osutajaga. Pretensiooni esitamine või lahendamine ei vabasta Klienti Circle K-le arve tasumise kohustusest. Juhul, kui Klient ei tasu tähtaegselt Lepingujärgselt Circle K-le tasumisele kuuluvaid summasid,  on Circle K-l õigus nõuda ja Kliendil on kohustus tasuda viivist 0,16% (null koma kuusteist protsenti) võlgnetavast summast iga viivitatud päeva eest alates maksetähtpäevale järgnevast päevast. Lisaks viivisele on Circle K-l õigus nõuda ning Kliendil kohustus tasuda leppetrahvi Hinnakirjas märgitud ulatuses iga korra eest, kui Circle K saadab Kliendile arve või selle osa mitteõigeaegse tasumise kohta meeldetuletuse, pretensiooni, viivisarve või muu sellise nõude.

4. Lisatingimused Deebetkaardi kasutamisel
4.1. Ettemaksu summa ühe Deebetkaardi kohta on Kliendi poolt vabalt valitav. Ettemaksu lõppedes peatub Deebetkaardi kasutamise õigus ja kaart sulgub automaatselt. Deebetkaart avaneb taas hiljemalt uue sissemakse sooritamisele järgneva 3 (kolme) pangapäeva jooksul.
4.2. Negatiivne jääk ehk Circle K poolt Kliendi krediteerimine Deebetkaardil tekib juhul, kui makse tegemise ajal ei ole võimalik sideliinide rikke tõttu või muul põhjusel Circle K serveriga ühendust saada ning Deebetkaardi jääki määratleda. Klient tasub Circle K-le oma Deebetkaardi eelmise kalendrikuu negatiivse jäägi eest järgmise kuu alguses esitatava arve alusel hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates arve kuupäevast.
4.3. Ettemaksu tagastamine. Circle K tagastab Kliendile ettemaksu jäägi Kliendi kirjaliku avalduse alusel 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Kliendilt vastava kirjaliku avalduse saamist ning Deebetkaardi tagastamist Circle K-le.

5. Kliendi isikuandmete kasutamine
5.1. Füüsilisest isikust Kliendi isikuandmete töötlemine.
Klient annab nõusoleku, et Kliendi poolt Lepingu rikkumise korral on Circle K-l õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Circle K-le teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil. Kliendil on õigus tutvuda töödeldavate andmetega ning nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist seaduses sätestatud korras. Teeninduskvaliteedi parandamiseks ja Kliendile sobivate teenuste osutamiseks on Circle K-l õigus muuhulgas andmeid töödelda Kliendi tarbimisharjumuste uurimiseks ja otseturunduskampaaniateks. Lepingu täitmiseks teeb Circle K koostööd lepingupartneritega, kellele Circle K võib Kliendiga seotud andmeid edastada. Klient annab nõusoleku, et Circle K võib edastada Kliendile Circle K koostööpartnerite pakkumisi.

Versioon: 1. märts 2014

Kliendikaardilepingu üldtingimuste eelmise versiooniga saab tutvuda  siin  

Sule

Muuda keel